Prehľad žiadostí o dotáciu v roku 2015

Podľa VZN č. 2/2005 zo dňa 4. 10. 2005 o poskytovaní účelových finančných dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka § 3, ods. 4 žiadosť o poskytnutie dotácie predloží žiadateľ na Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka v termínoch do: 31. marca, 30. júna a 30. septembra príslušného kalendárneho roka.

Podľa § 4 ods. 1 tohto VZN o poskytnutí dotácie mestská časť rozhodne v kalendárnom štvrťroku nasledujúcom po kalendárnom štvrťroku v roku, v ktorom došlo k podaniu žiadosti. Mimoriadne môže rozhodnúť aj skôr, ak sú na to okolnosti hodné osobitného zreteľa.

Podľa § 4 ods. 2 o poskytnutí dotácie rozhoduje do 3.320 eur starosta mestskej časti, od 3.320 do 8.300 eur miestna rada mestskej časti, nad 8.300 eur miestne zastupiteľstvo mestskej časti.

V rozpočte mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2015 bolo v programe 1, podprogram 5 schválených 100.000 eur.

Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva dňa 5.5.2015
Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti v zmysle VZN č. 7/2015
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka

Prehľad žiadostí o dotáciu v roku 2015
Žiadateľ Účel Požadovaná suma (€) Poskytnutá dotácia (€) Odôvodnenie poskytnutia alebo zamietnutia dotácie
Ulita, občianske združenie Terénna sociálna práca 7.000,- 3.000,- schválené miestnou radou
Kaspian, občianske združenie Zabezpečenie sociálnych služieb 4.640,- 1.000,- schválené miestnou radou
MŠK Iskra Petržalka Letné kúpalisko Matador 35.000,- 0,- zamietnuté
MŠK Iskra Petržalka Rozvoj pohybových a športových aktivít detí a mládeže v žiackych a dorasteneckých odd. MŠKI Petržalka 35.000,- 0,- zamietnuté
Petržalčanka Alžbeta Korbelová Petržalská svadba – kroje, občerstvenie, doprava 3.300,- 1.000,- schválené starostom
Združenie MUDr.I.Novotného Terénna terapia Čingov – doprava, ubytovanie, strava 1.800,- 800,- schválené starostom
Závodisko, š.p. Úvodný dostihový deň sezóny 2015 pod záštitou starostu – program, tlač materiálov, vecné ceny, TOZ 3.000,- 3.000,- schválené starostom
Slovenský zväz telesne postihnutých Rekondično integračný pobyt pre 10 členov SZTP – ubytovanie, strava, procedúry 940,- 100,- schválené starostom
Bratislavský spolok nepočujúcich 1930 Sociálno-rehabilitačný projekt starostlivosti o nepočujúcich občanov v roku 2015 300,- 100,- schválené starostom
Bratislavské združenie telesnej kultúry Podpora činnosti BZTK, všeobecne prospešné služby v oblasti športu 990,- 500,- schválené starostom
Tomáš Mateovič – KOVMAT 5. narodeninová párty Deafclubu – kultúrne podujatie 3.954,- 300,- schválené miestnou radou
DO Bratislavský Fénix Po stopách Štúrovcov 500,- 150,- schválené starostom
OZ moonlight camp MDD Na palube jednorožca IV. 1.000,- 1.000,- schválené starostom
OZ na ľade Hokej pre všetkých 20.000,- 0,- zamietnuté miestnym zastupiteľstvom
Zväz diabetikov Slovenska Edukačno-pohybová aktivita pre dia-seniorov 1.500,- 200,- schválené starostom
OZ Komorná opera Antonio Vivaldi: Concerto Grosso in G minor; Giovanni Battista Pergolesi: Stabat Mater „scénické uvedenie“ 1.700,- 300,- schválené starostom
Bratislavské združenie telesnej kultúry Anketa „Najúspešnejsí športovec a športový kolektív Bratislavy“ Príspevok na buletín a ceny najúspešnejším športovcom Bratislavy 750,- 500,- schválené starostom
OZ Lokomotíva Zdravý životný štýl a rovnováha – rozvoj zdravého životného štýlu 3.200,- 800,- schválené starostom
OZ Bratislavský Okrášlovací spolok Stredovek na Dunaji II 1.000,- 1.000,- schválené starostom
OZ Lúčka „MY“ v lúčnom tóne 8.000,- 1.000,- schválené miestnou radou
OZ FC Petržalka akadémia Podpora mládežnického futbalu 30.000,- 0,- zamietnuté
OZ AFClub Prezentácia dobového tábora ozbrojených zložiek NATO 2.950,- 0,- zamietnuté starostom
OZ Komorná opera Astor Piazzolla – Tango operita 8.280,- 0,- zamietnuté miestnou radou
OZ MUDr. Ivana Novotného Deň rozhodnutia – športovo kultúrne podujatie 600,- 300,- schválené starostom
OZ Brána do života Podpora krízového strediska DOM 25.000,- 3000,- schválené miestnym zastupiteľstvom
OZ Gymnastické centrum Zdravšia mládež – zdravšia a lepšia Bratislava 3.200,- 500,- schválené starostom
OZ Pomoc ohrozeným deťom Bezpečnosť domova – pre obete domáceho násilia 4.800,- 1.000,- schválené miestnou radou
OZ muzeológia a kultúrne dedičstvo dokumentácia hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva Petržalky 1.500,- 1.100,- schválené starostom
OZ STO EDUCO Petržalka reprezentácia na ME veteránov v stolnom tenise v Tampere, Fínsko 2.900,- 0,- zamietnuté starostom
OZ Boiler European Film Award 1.600,- 300,- schválené starostom
OZ Basketbalový klub Petržalka Športom k zdravej mládeži v Petržalke 9.000,- 4.000,- schválené miestnym zastupiteľstvom
OZ SKJazz projekt „Jazznovinky“ 2.100,- 0,- zamietnuté starostom
OZ Spoločné dobro (Salus communis) výstava fotografií 610,- 0,- zamietnuté starostom
NO MOST – dom sociálnych služieb podpora činnosti rehabilitačného strediska 694.90 0,- zamietnuté starostom
OZ Poleno reprezentácia tradičnej slovenskej kultúry 1.200,- 0,- zamietnuté starostom
OZ Karate klub Seiken Bratislava reprezentácia Slovenska 2.000,- 0,- zamietnuté starostom
OZ Hájenka XI. medzinárodný folklórny festival Svetový bál 2015 – ČR Bojkovice 500,- 0,- zamietnuté starostom
OZ Mládež ulice Nízkoprahový program pre deti, mládež a rodiny v soc. ubytovni Modrý dom 1.450,- 0,- zamietnuté starostom
OZ Úsmev ako dar IV. letná olympiáda nízkoprahov 2015 1.100,- 0,- zamietnuté starostom
OZ Odyseus CHráň sa sám 21.226,25 500,- Schválené miestnym zastupiteľstvom
OZ ŠKP Bratislava Podpora činnosti hádzanárskeho oddielu ŠKP Bratislava 25.000,- 5.000,- schválené miestnym zastupiteľstvom
OZ Športový klub Slovakia karting club Reprezentácia Slovenska – majstrovstvá v motokárovom športe 2.500,- 0,- zamietnuté starostom
OZ Domka Darujme čas mladým – pohybové tábory 8.200,- 1.000,- schválené miestnou radou
OZ Bratislavský chlapčenský zbor Kompletizácia koncertných úborov pre BChZ 3.300,- 800 Schválené starostom
OZ Vagus Streetwork – terénna sociálna práca s ľuďmi bez domova 3.000,- 200,- schválené starostom
OZ Lipka Celodenný maratón hier, vedomostných a športových súťaží 3.325,- 700,- schválené miestnou radou
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Kariérové poradenstvo pre žiakov Petržalky 2.300,- 0,- zamietnuté starostom
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Hra ako liek 1.296,- 0,- zamietnuté starostom
NO Plamienok Terapeutické stretnutia detí a mladých v centre Plamienok 3.000,- 0,- zamietnuté starostom
OZ Tramp Relaxujme v prírode 3.270,- 0,- zamietnuté starostom
OZ Malíček Stretnutie detičiek do dlane 1.200,- 0,- zamietnuté starostom
OZ FCB Shadows Činnosť žiackych a mládežníckych oddielov vo floorballe 3.300,- 0,- zamietnuté starostom
OZ FCB Shadows Rozvoj floorballu u žien a dievčat 6.300,- 1.000,- schválené miestnou radou
NO Lepší Svet Rekondičný pobyt pre ľudí s mentálnym znevýhodnením 5.600,- 1.000,- schválené miestnou radou
OZ Slávik Slávik Slovenska 2015 1.700,- 600,- schválené starostom
Daxe, s.r.o. Anna Varadinová: Rozprávočky kvapky Anky – kniha 3.000,- 0,- zamietnuté starostom
Miestna organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Športom k zdravšiemu prežitiu jesene života 600,- 300,- schválené starostom
Miestna organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Oživovanie kultúrnych tradícii nášho ľudu 2.500,- 500,- schválené starostom
OZ Spoločné dobro Výstava fotografií Z histórie kostola Sv. Rodiny a to života farnosti 610,- 250,- schválené starostom
OZ Domov pre každého Podpora činnosti domova 10.000,- 8.300,- schválené miestnym zastupiteľstvom
OZ Folk Ekonóm Majáles Rusovce 2015 700,- 600,- schválené starostom
1. slovenský školský lukostrelecký klub Petržalka Realizácia Petržalského pohára a Petržalskej ligy 3.000,- 500,- schválené starostom
KZP – organizácia SLOVES Deň kultúrno-osvetových pracovníkov Turčianske Teplice 1.000,- 500,- schválené starostom
OZ Dunajčík Leto s kajakom 3.320,- 300,- schválené starostom
OZ Rozlet – FIT v každom veku Joga pri Chorvátskom ramene 350,- 150,- schválené starostom
OZ Mosty – Gesharim Ubránili sme sa – Obliehanie Bratislavy Napoleonom 1.500,- 1.500,- schválené starostom
OZ Kynologický klub Doggie Konferencia o kanisterapii 1.500,- 0,- projekt zrušený – žiadateľ odstúpil od žiadosti
SZUŠ Art Pegas Celoslovenská hudobná súťažná prehliadka 350,- 300,- schválené starostom
OZ Ambrelo Spojila nás pieseň 1.000,- 300,- schválené starostom
OZ Brána do života Krízové stredisko DOM 6.290,- 0,- zamietnuté miestnou radou
OZ MŠK Iskra Rozvoj športových aktivít 24.000,- 5000,- schválené miestnym zastupiteľstvom
Daxe, s.r.o. Vydanie rozprávkovej knihy – Rozprávočky kvapky Anky 2.000,- 100,- schválené starostom
OZ Školský športový klub BSC 30 rokov BSC 10.000,- 2.500,- schválené miestnym zastupiteľstvom
OZ Sun Dance Academy Sun dance cup 2.700,- 0,- projekt zrušený – žiadateľ odstúpil od žiadosti
OZ ŠK Juventa Podpora detských a juniorských formácií 3.000,- 0,- zamietnuté starostom
OZ Spoločné dobro (Salus communis) Revitalizácia detského ihriska 830,- 100,- schválené starostom
OZ Zvonček Tábor ľudových remesiel 2.700,- 0,- zamietnuté starostom
OZ Kaspian Spolu pre petržalské deti – zabezpečenie podmienok pre sociálne služby 3.300,- 0,- zamietnuté starostom
NO Kanet Národný pochod za život 2015 3.100,- 200,- schválené starostom
OZ Slovakia karting club Majstrovstvá Európy v motokárach – Nemecko 2.760,- 0,- zamietnuté starostom
NO Depaul SR Zabezpečenie stravy pre ľudí bez domova 8.000,- 5.000,- schválené miestnou radou
Be Cool, spol. s.r.o. The color run 700,- 250,- schválené starostom
OZ Poleno Reprezentácia SR na Cypre 4.000,- 0,- zamietnuté miestnou radou
OZ Fevra Blue Publikácia knihy o ľadovom hokeji 3.000,- 500,- schválené starostom
OZ Lokomotíva Rekonštrukcia a obnova parku na Veľkom Draždiaku 3.200,- 250,- schválené starostom
OZ MUDr. Ivana Novotného Terénna terapia Čingov – doprava, ubytovanie, strava 1.800,- 0,- zamietnuté starostom
NO UNICARE Rodinná udalosť – rozlúčka s letom 400,- 250,- schválené starostom
OZ Budúcnosť nádejí Šport áno – drogy nie 350,- 0,- zamietnuté starostom
OZ Lipa P.B. „Keď sme sa tak zišli“ 2000,- 350,- schválené starostom
OZ Judo klub Od počítača k športovej aktivite 2400,- 450,- schválené starostom
OZ MUDr. Ivana Novotného Čisté Vianoce 2015 380,- 150,- schválené starostom
OZ Združenie kresťanských seniorov Zvyšovanie PC gramotnosti seniorov 570,- 0,- zamietnuté starostom
OZ Športová škola karate Súťaž v karate Trstená 750,- 0,- projekt zrušený – žiadateľ odstúpil od žiadosti
OZ Progres N.M. Športový deň Petržalky 3300,- 0,-
OZ Domka Spoločný rast 700,- 0,- zamietnuté starostom
Spolok Dychovej hudby Spojár Koncertná činnosť 250,- 0,- zamietnuté starostom
OZ Rodičovské združenie pri ZŠ Sv. Rodiny Hracie prvky na ihrisko 10000,- 0,-
OZ VK Slávia UK Podpora mládeže vo volejbale 3300,- 2000,- schválené MZ
OZ Progres N.M. Výstavba work-outového ihriska 8300,- 0,-
Jokerit Petržalka Hokejbalové turnaje 35000,- 0,-
NO Lepší Svet Publikácia knihy 2200,- 0,-
OZ Komorná opera Výchovný koncert v KZP 2000,- 200,- schválené starostom
OZ Rodičovské združenie pri MŠ Turnianska 6 Muzikoterapia v triede s nerovnomerným vývinom 1000,- 300,- schválené starostom
OZ Rodičovské združenie pri MŠ Turnianska 6 Po stopách veľkých majstrov 340,- 150,- schválené starostom

web od 2day