Prehľad žiadostí o dotáciu v roku 2017

Podľa VZN č. 7/2015 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktoré nadobudlo účinnosť 15. októbra 2015, predloží žiadateľ mestskej časti žiadosť o poskytnutie dotácie s výnimkou grantovej dotácie vo výške do 2 000 eur najneskôr do 31. októbra príslušného kalendárneho roka. V prípade dotácie, ktorej žiadaná výška je vyššia ako 2 000 eur najneskôr do 31. marca príslušného kalendárneho roka.

O poskytnutí dotácie vrátane grantovej dotácie podľa žiadanej výšky rozhoduje do 2 000 eur starosta mestskej časti do 60 dní od podania žiadosti. Nad 2 000 eur rozhodne miestne zastupiteľstvo mestskej časti spravidla do 90 dní. Neschválené žiadosti dotácie môžu posudzované komisiami a následne schválené miestnym zastupiteľstvom zo sumy dotácie určenej na rozhodovanie miestneho zastupiteľstva. Z celkovej sumy vyčlenenej na dotácie v danom roku je na rozhodovanie starostu vyčlenených 25 % a na rozhodovanie miestneho zastupiteľstva 75 %.

V rozpočte mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2017 bolo na tento účel v programe 1, podprogram 5 schválených 100.000 eur.

Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva dňa 25.4.2017

Prehľad žiadostí o dotáciu v roku 2017
Žiadateľ Účel Požadovaná suma (€) Poskytnutá dotácia (€) Odôvodnenie poskytnutia alebo zamietnutia dotácie
OZ Petržalčanka projekt “ Petržalské páračky“ 3800,00 0,00 zamietnuté miestnym zastupiteľstvom
OZ Ulita podpora komunitného centra 15000,00 2000,00 schválené miestnym zastupiteľstvom
OZ Krúžky v škole projekt „Detský žúr 2017“ 1750,00 0,00 zamietnuté starostom
OZ Votum pekárnička – terapia pre zdravotne postihnutých 2000,00 500,00 schválené starostom
OZ Jokerit podpora hokejbalu 25000,00 1000,00 schválené miestnym zastupiteľstvom
OZ Proventus projekt “ Petržalka bez závislosti mladých, xenofóbie, extrémizmu a radikalizmu“ 1800,00 0,00 zamietnuté starostom
NO DEPAUL Slovensko zabezpečenie stravy pre ľudí bez domova 10000,00 3500,00 schválené miestnym zastupiteľstvom
OZ Octopus nákup profesiolálneho nafukovacieho člna 12000,00 4000,00 schválené miestnym zastupiteľstvom
OZ ŠKP BA zlepšenie podmienok v lodenici 3000,00 0,00 zamietnuté miestnym zastupiteľstvom
OZ ŠKP BA pohár vo vodnom slalome 3000,00 0,00 zamietnuté miestnym zastupiteľstvom
OZ HC Petržalka 2010 prenájom ľadovej plochy 35000,00 5000,00 schválené Miestnym zastupiteľstvom
OZ Basketbalový klub Petržalka podpora činnosti klubu 1650,00 500,00 schválené starostom
OZ DO Bratislavský Fénix projekt „Poznávame okolie Bratislavy“ 680,00 150,00 schválené starostom
OZ Bratislavský spolok nepočujúcich 1930 sociálno-rehabilitačný projekt 500,00 300,00 schválené starostom
OZ Komorná opera Bratislava realizácia opery „Rita“ 4000,00 2670,00 schválené miestnym zastupiteľstvom
OZ Boiler European Film Award 2017 1300,00 500,00 schválené starostom
OZ Stopa Slovensko projekt „Zanechať stopu“ 3000,00 0,00 zamietnuté miestnym zastupiteľstvom
OZ Zväz protifašistických bojovníkov podpora protifašistických aktivít 1350,00 600,00 schválené starostom
OZ Petržalčanka Petržalčanka 2017 6600,00 4450,00 schválené miestnym zastupiteľstvom
Oz Jednota dôchodcov na Slovensku Krajská prehliadka speváckych súborov JDS 600,00 600,00 schválené starostom
OZ Cech detských folkórnych súborov BA a okolia Výchovný koncert 2000,00 0,00 zamietnuté starostom
OZ ŠK Slovan – šachový klub podpora šachového klubu a organizácia turnajov 4400,00 500,00 schválené miestnym zastupiteľstvom
FO Tomáš Mateovič – KOVMAT organizácia 7. ročníka narodenín Deaf clubu 5000,00 300,00 schválené miestnym zastupiteľstvom
Viva Musica! projekt „Hudba v sade“ 10000,00 1780,00 schválené Miestnym zastupiteľstvom
OZ Moonlight camp projekt „Na palube jednorožca“ 2000,00 2000,00 schválené starostom
OZ MŠK Iskra podpora činnosti klubu 24000,00 5000,00 schválené Miestnym zastupiteľstvom
OZ Lúčka reparácia a šitie krojov 10000,00 4450,00 schválené miestnym zastupiteľstvom
OZ Lúčka realizácia detského letného tábora 2000,00 700,00 schválené starostom
OZ Domov pre každého projekt „Domov pre každého 2017“ 10000,00 4688,00 schválené miestnym zastupiteľstvom
OZ Basketbalový klub Petržalka podpora činnosti klubu 5500,00 1000,00 schválené Miestnym zastupiteľstvom
OZ Poleno materiálno-technické zabezpečenie súboru 5000,00 890,00 schválené miestnym zastupiteľstvom
OZ Odyseus terénna sociálna práca „Chráň sa sám“ 7016,00 1900,00 schválené miestnym zastupiteľstvom
OZ Mosty-Gesharim projekt „Ubránili sme sa“ 2000,00 1800,00 schválené starostom
OZ ŠŠK BSC Bratislava podpora športovej činnosti 22500,00 2800,00 schválené Miestnym zastupiteľstvom
OZ Folklórne štúdio Devín obnova depozitáru folklórneho súboru Devín 5000,00 0,00 zamietnuté miestnym zastupiteľstvom
OZ Amavet letný tábor pre znevýhodnené deti z Petržalky 1530,00 300,00 schválené starostom
OZ Miestna organizácia jednoty dôchodcov športové hry petržalských seniorov 500,00 400,00 schválené starostom
OZ Miestna organizácia jednoty dôchodcov oživovanie kultúrnych tradícii nášho ľudu 750,00 500,00 schválené starostom
OZ Miestna organizácia jednoty dôchodcov zabezpečenie semináru pre seniorov 150,00 90,00 schválené starostom
OZ Rekreačný beh podpora činnosti klubu 5550,00 0,00 zamietnuté miestnym zastupiteľstvom
OZ Pro museum projekt „V koži žiaka z minulosti“ 3850,00 1000,00 schválené miestnym zastupiteľstvom
OZ Squat Bratislava – športujúce mesto 5012,00 0,00 zamietnuté miestnym zastupiteľstvom
OZ FC Petržalka akadémia podpora mládežníckeho futbalu 30000,00 8000,00 schválené miestnym zastupiteľstvom
Slovenský červený kríž projekt „Aj ja viem pomôcť“ 4550,00 600,00 schválené miestnym zastupiteľstvom
OZ Múzeum petržalského opevnenia podpora kultúrno-osvetových aktivít 9000,00 1780,00 schválené miestnym zastupiteľstvom
OZ Califormation Flamenkový festival 13720,00 0,00 zamietnuté miestnym zastupiteľstvom
OZ Domka projekt „revitalizácia parku“ 2990,00 1000,00 schválené miestnym zastupiteľstvom
OZ Športový klub polície Bratislava podpora detí a mládeže v hádzanárskom oddiely ŠKP BA 5000,00 1500,00 schválené miestnym zastupiteľstvom
OZ Gymnastické centrum projekt „Zdravšia mládež-lepšia Bratislava“ 3000,00 0,00 zamietnuté miestnym zastupiteľstvom
Rodičovské združenie pri MŠ Bzovícka Dopravné ihrisko 3780,00 2459,00 schválené miestnym zastupiteľstvom
OZ Hájenka projekt „Cirkus Hájenka už 30 rokov“ 12680,00 5340,00 schválené miestnym zastupiteľstvom
NO Dom Rafael Obnova a výsadba časti lesoparku na Kutlíkovej ulici 6000,00 0,00 zamietnuté miestnym zastupiteľstvom
OZ Una Vita Cvičenie pilates plus 3200,00 0,00 zamietnuté miestnym zastupiteľstvom
OZ Beh si ty Run fest Petržalka 5000,00 1700,00 schválené miestnym zastupiteľstvom
OZ Klub vodného póla Bratislava projekt „Leto na kúpalisku Matadorka“ 9000,00 0,00 zamietnuté miestnym zastupiteľstvom
OZ Spoločnosť priateľov športu príprava a realizácia športovo-kultúrneho tábora 5418,00 300,00 schválené miestnym zastupiteľstvom
OZ Danubia podpora činnosti klubu modernej gymnastiky 10000,00 1500,00 schválené miestnym zastupiteľstvom
Zväz potápačov Slovenska 16. majstrovstvá sveta a 9. otvorené majstrovstvá Eúropy juniorov v orientačnom potápaní 5250,00 2000,00 schválené miestnym zastupiteľstvom
OZ Art Design project projekt „Cestou necestou“ 5000,00 890,00 schválené miestnym zastupiteľstvom
Bilingválne gymnázium C.S. Lewisa revitalizácia areálu školského dvora 4782,14 1000,00 schválené miestnym zastupiteľstvom
OZ Slovenská rope skippingová asociácia projekt „Skáčeme s Európou“ 1950,00 600,00 schválené starostom
OZ Fontána pre Zuzanu Súťaž mladých záchranárov civilnej ochrany 1000,00 500,00 schválené starostom
Spojená škola sv. Rodiny Detské ihrisko 3000,00 0,00 žiadosť doručená po stanovenom termíne
OZ Perun Bratislava sup race 790,00 0,00 zamietnuté starostom
NO Lepší svet Benefičný reprezentačný ples 1950,00 500,00 schválené starostom
Závodisko, š.p. Slovenské derby 1500,00 0,00 zamietnuté starostom
Závodisko, š.p. Turf Gala 1500,00 1300,00 schválené starostom
OZ MUDr. Ivana Novotného projekt „Deň rozhodnutia“ 530,00 400,00 schválené starostom
Be Cool, s.r.o. Crazy Color run 700,00 300,00 schválené starostom
OZ Stopa Slovensko projekt „Zanechať stopu“ 1382,00 400,00 schválené starostom
OZ Califormation projekt „Nadmerné užívanie internetu u detí a mládeže“ 2000,00 1000,00 schválené starostom
OZ Výchova srdcom – SK Hájanka projekt „revitalizácia detského centra“ 2000,00 0,00 zamietnuté starostom
OZ Bratislavský chlačenský zbor letná hudobná škola 1900,00 1200,00 schválené starostom
Bilingválne gymnázium C.S. Lewisa work-outové ihrisko 1800,00 0,00 zamietnuté starostom
OZ Život v meste MDD 700,00 350,00 schválené starostom
Bratislavská arcidiecézna charita – klub seniorov projekt „Staroba ako dar pre mladšie generácie“ 660,00 0,00 zamietnuté starostom
OZ Slovenské ľadové medvede projekt “ LIDO 2017 “ – rozlúčka s otužileckou sezónou 1235,00 200,00 schválené starostom
OZ Pedál údržba BMX dráhy 1760,00 200,00 schválené starostom
OZ Pedál Pump park – projektová dokumentácia 2000,00 150,00 schválené starostom
OZ Presadíme projekt „Marsilius“ 2000,00 200,00 schválené starostom
OZ Dolphins rozvoj plaveckých zručností telesne a zrakovo postihnutých 2000,00 400,00 schválené starostom
OZ Lojzo Petržalská baretka a Teplákový bál 1999,00 1000,00 schválené starostom
NO Centrum Memory projekt „KogniFit pre seniorov“ 2000,00 300,00 schválené starostom
OZ Slávia STU preteky Grand Prix 2000,00 1500,00 schválené starostom
OZ Run for fun školský atletický míting 1950,00 300,00 schválené starostom
OZ Konduktor rekonštrukcia plechovej plastiky na Furdekovej ulici 2000,00 0,00 zamietnuté starostom
OZ MUDr. Ivana Novotného projekt „Čisté Vianoce“ 360,00 360,00 schválené starostom
OZ Amavet festival vedy a techniky 1000,00 300,00 schválené starostom
OZ Bratislava – inline Bratislava in-line 2017 2000,00 1000,00 schválené starostom
OZ ŠŠK BSC Bratislava podpora športovej činnosti 1800,00 1000,00 schválené starostom
OZ Lúčka preprava krojov 2000,00 1000,00 schválené starostom
OZ MUDr. Ivana Novotného terénna terapia Čingov 1300,00 1200,00 schválené starostom
OZ Bradačik projekt „Láska k folklóru od malička“ 400,00 360,00 schválené starostom

web od 2day