Finančná komisia

  • vypracováva stanovisko k návrhu rozpočtu mestskej časti, k jeho zmenám a doplnkom, podieľa sa na kontrole jeho čerpania
  • zaujíma stanovisko k návrhu záverečného účtu
  • zaujíma stanovisko k výške nájmu a cene predávaného majetku
  • zaujíma stanovisko k zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti a majetkom jej zvereným do správy hlavným mestom
  • vypracúva stanoviská k návrhom na zavedenie alebo zrušenie miestnej dane, poplatku
  • zaujíma stanovisko pred rozhodnutím o prijatí úveru alebo pôžičky
  • posudzuje návrhy na účasť mestskej časti v obchodných spoločnostiach
Ing. Richard Vilkus

Mobil: +421 903 306 416
E-mail: r.vilkus@gmail.com

doc. PhDr. Daniel Klimovský, PhD.

E-mail: daniel.klimovsky.bratislava@gmail.com

Mgr. Pavol Škápik

Mobil: +421 918 776 662
E-mail: skapik@gmail.com

Ing. Marek Tydor

E-mail: mtydor@gmail.com

Pavol Záhradný

E-mail: arenasgym@chello.sk

Veronika Miťková
Branislav Kleinert
Milena Filačková

web od 2day