Finančná komisia

 • vypracováva stanovisko k návrhu rozpočtu mestskej časti, k jeho úpravám a doplnkom, podieľa sa na kontrole jeho čerpania
 • zaujíma stanovisko k návrhu záverečného účtu
 • zaujíma stanovisko k výške nájmu a cene predávaného majetku
 • zaujíma stanovisko k zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti a majetkom jej zvereným do správy hlavným mestom
 • vypracúva stanoviská k návrhom na zavedenie alebo zrušenie miestnej dane a poplatku
 • zaujíma stanovisko pred rozhodnutím o prijatí úveru alebo pôžičky
 • posudzuje návrhy na účasť mestskej časti v obchodných spoločnostiach
 • zaujíma stanovisko k vybraným návrhom VZN mestskej časti
Ing. Richard Vilkus

Mobil: +421 903 306 416
E-mail: r.vilkus@gmail.com

doc. PhDr. Daniel Klimovský, PhD.

E-mail: daniel.klimovsky.bratislava@gmail.com

Mgr. Pavol Škápik

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • Podpredseda klubu Team Bratislava a Progresívne Slovensko
 • Volebný obvod č. 3
Ing. Marek Tydor

E-mail: mtydor@gmail.com

Pavol Záhradný

E-mail: arenasgym@chello.sk

Ing. Veronika Miťková, PhD.
Ing. Branislav Kleinert
Ing. Milena Filačková

Ružena Kusá
Telefón: +421-2-68 288 882
E-mail: ruzena.kusa@petrzalka.sk
Kancelária č. 004, prízemie

web od 2day