Komisia školská

 • prispieva k formovaniu politiky mestskej časti v oblasti regionálneho školstva vo vzťahu k základným školám, materským školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti
 • zaujíma stanoviská k materiálom, ktoré sa pripravujú na zasadnutie miestneho zastupiteľstva najmä k návrhu rozpočtu mestskej časti, návrhom všeobecne záväzných nariadení, žiadostiam o dotácie, prenájmom nebytových priestorov v ZŠ a MŠ správam o činnosti ZŠ,MŠ, pedagogicko-organizačnému zabezpečenie jednotlivých školských rokov, atď
 • informuje sa o výsledkoch testovania žiakov 9-ročníka, k výsledkom zápisu žiakov do ZŠ a prijímaniu detí do MŠ
 • iniciuje riešenie aktuálnych problémov týkajúcich sa ZŠ, MŠ a školských zariadení
 • členovia komisie sa zúčastňujú na poradách riaditeľov ZŠ a iniciatívne prispievajú k zlepšeniu kvality činnosti škôl a riešia napr. aj otázky týkajúce sa sebahodnotenia kvality jednotlivých škôl
 • členovia komisie aktívne pracujú v radách škôl pri ZŠ a a MŠ a podieľajú na riešení aktuálnych úloh ZŠ a MŠ s osobitným dôrazom na pomoc pri skvalitňovania ich činnosti a materiálno-technickom vybavení
Doc. Ľuboš Kačírek, PhD.

Mobil: +421 905 742 977
E-mail: lubos.kacirek@gmail.com

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • PROGRESÍVNE SLOVENSKO, SPOLU – občianska demokracia
 • Člen klubu Team Vallo
 • Volebný obvod č. 3

Mgr. Lena Bočkayová

Mobil: +421 905 515 129
E-mail: lena.bockayova@gmail.com

 • Poslankyňa miestneho zastupiteľstva
 • nezávislá kandidátka
 • Členka klubu PRE Petržalku
 • Volebný obvod č. 5
PhDr. Ľudmila Farkašovská

Mobil: +421 908 708 995
E-mail: ludmilafar@gmail.com

Ing. Gabriela Fulová

Mobil: +421 904 945 691
E-mail: gabriela.fulova@gmail.com

 • Poslankyňa miestneho zastupiteľstva
 • Sloboda a Solidarita, NOVA, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana a SME RODINA– Boris Kollár
 • Členka klubu PRE Petržalku
 • Volebný obvod č. 3

Mgr. Iveta Jančoková

Tel.: +421-2-68 288 863
Mobil: +421 947 487 002
E-mail: iveta.jancokova@petrzalka.sk

 • 2. zástupkyňa starostu
 • Poslankyňa miestneho zastupiteľstva
 • Sloboda a Solidarita, NOVA, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana a SME RODINA– Boris Kollár
 • Členka klubu PRE Petržalku
 • Volebný obvod č. 3
Mgr. Juraj Kríž, PhD.

Mobil: +421 907 387 627
E-mail: jurajkriz@yahoo.com

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • Predseda klubu MLADÁ PETRŽALKA a NEZÁVISLÍ
 • Volebný obvod č. 2

RNDr. David Běhal, PhD.
Mgr. Michal Horváth
Mgr. Peter Gros
Mgr. Milan Polešenský
Mgr. Daniel Hevier

web od 2day