Komisia správy majetku a miestnych podnikov

  • vyjadruje sa k návrhom na zriadenie, zrušenie podnikov a organizácií mestskej časti
  • vyjadruje sa k návrhom na odpredaj a prenájom nehnuteľného majetku mestskej časti a majetku zvereného do správy mestskej časti hlavným mestom SR Bratislavou
  • prerokúva návrhy majetkových účastí mestskej časti, miestnych podnikov, miestnych rozpočtových a príspevkových organizácií na podnikaní iných právnických osôb a fyzických osôb
Pavol Peceň

Mobil: +421 903 852 927
E-mail: pecenp@gmail.com

Mgr. Iveta Jančoková

Tel.: +421-2-68 288 863
Mobil: +421 947 487 002
E-mail: iveta.jancokova@petrzalka.sk

Ing. Michal Kubinský

Mobil: +421 950 880 545
E-mail: michal.kubinsky@petrzalka.sk

Zdenko Pek

E-mail: poslanec@pek.sk

Mgr. Lena Bočkayová
Andrej Balážik

web od 2day