Mandátová komisia

  • overuje platnosť zloženia sľubu poslancov miestneho zastupiteľstva a starostu
  • sleduje a vyhodnocuje účasť poslancov na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva a orgánov, do ktorých boli zvolení, podľa potreby predkladá miestnemu zastupiteľstvu návrhy na prijatie potrebných opatrení
  • zisťuje podľa § 25 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dôvody pre zánik mandátu poslanca
  • konštatuje zánik mandátu poslanca, túto skutočnosť bezodkladne prostredníctvom starostu oznamuje miestnemu zastupiteľstvu návrhom na vyhlásenie nastúpenia náhradníka, ktorý ako kandidát získal v danom volebnom obvode najväčší počet hlasov, ale nebol zvolený za poslanca (§ 192 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
  • sleduje dodržiavanie rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva poslancami; v prípade potreby predkladá miestnemu zastupiteľstvu návrh na prijatie príslušných opatrení
Ing. Ján Karman

Tel.: +421 905 372 234
E-mail: jan.karman@ozonius.sk

doc. PhDr. Daniel Klimovský, PhD.

E-mail: daniel.klimovsky.bratislava@gmail.com

Ladislav Točka

E-mail: poslanectocka@gmail.com

web od 2day