Mandátová komisia

 • overuje platnosť zloženia sľubu poslancov miestneho zastupiteľstva (ďalej len „poslanec“) a starostu
 • sleduje a vyhodnocuje účasť poslancov na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva a orgánov, do ktorých boli zvolení, podľa potreby predkladá miestnemu zastupiteľstvu návrhy na prijatie potrebných opatrení
 • zisťuje podľa § 25 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dôvody pre zánik mandátu poslanca
 • konštatuje zánik mandátu poslanca, túto skutočnosť bezodkladne prostredníctvom starostu oznamuje miestnemu zastupiteľstvu návrhom na vyhlásenie nastúpenia náhradníka, ktorý ako kandidát získal v danom volebnom obvode najväčší počet hlasov, ale nebol zvolený za poslanca (§ 51 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov)
 • sleduje dodržiavanie rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva poslancami; v prípade potreby predkladá miestnemu zastupiteľstvu návrh na prijatie príslušných opatrení
Mgr. Ján Bučan

Mobil: +421 903 709 948
E-mail: janbucan@gmail.com

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • Volebný obvod č. 3
 • nezávislý kandidát

Mgr., Ing. Peter Cmorej

Mobil: +421 907 209 700
E-mail: peter@petercmorej.sk

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • Volebný obvod č. 1
 • Sloboda a Solidarita, NOVA, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana a SME RODINA – Boris Kollár
 • Člen klubu Robíme PRE Petržalku
PaedDr. Oliver Kríž

Mobil: +421 903 296 677
E-mail: oliver@kriz.sk

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • Volebný obvod č. 6
 • Člen klubu MLADÁ PETRŽALKA a NEZÁVISLÍ

web od 2day