Pravidlá kontrolnej činnosti

Miestny kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel, ktoré ustanovuje osobitný predpis a podľa podrobnosti o pravidlách kontrolnej činnosti, ktoré ustanovila mestská časť uznesením. V súvislosti s prijatím zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov pripravujeme Pravidlá kontrolnej činnosti, ktoré budú po ich schválení miestnym zastupiteľstvom zverejnené.

web od 2day