Stretnutia pracovných skupín

1. stretnutie

IMG_0710 IMG_0712 IMG_0716

IMG_0725 IMG_0727 IMG_0734

2. stretnutie

Hlavným cieľom Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja je zvyšovanie kvality života obyvateľov mestskej časti Bratislava-Petržalka, a to hneď niekoľkými spôsobmi. Predovšetkým ide o skvalitňovanie životného prostredia revitalizáciou zelene a zefektívnením odpadkového hospodárstva, rozvoj dopravnej infraštruktúry s ohľadom na bezbariérovosť v nemotorovej doprave, zvýšenie kvality odborného vzdelávania, a taktiež zvýšenie kapacity a skvalitnenie priestorov materských škôl v mestskej časti.

V hospodárskej oblasti sa plánuje najmä rozvoj dopravnej infraštruktúry, revitalizácia verejných priestranstiev a rozvoj modernej samosprávy, vďaka čomu sa skvalitní aj poskytovanie služieb obyvateľom Petržalky. Konkrétne projekty, ktoré boli navrhnuté v tejto oblasti sú napríklad výstavba cyklotrasy a komplexná rekonštrukcia a humanizácia Nobelovho námestia.

Sociálna oblasť pokrýva rozvoj infraštruktúr sociálnych služieb, škôl, športovísk a aj kultúry. Medzi projekty sociálnej oblasti patrí zriadenie Nízko prahového denného centra pre ľudí bez domova, vybudovanie nového Strediska sociálnych služieb, futbalového ihriska pre deti z MŠ Turnianska, športoviska Športový park JAMA, ktorý má slúžiť ako priestor určený na športové aktivity pre deti, mládež, dospelých v produktívnom veku a seniorov. Medzi projektovými zámermi je aj vybudovanie Teenplace (miesta pre mladých) na Žehrianskej ulici. Z aktivít pre školy sú to napríklad pokračovanie veľmi obľúbeného Olympijského festivalu nádejí Petržalka a úspešného spoločného projektu so Slovenskou akadémiou vied – Petržalskej super školy.

Kľúčovým projektom v environmentálnej oblasti je Petržalka bez betónu, ktorý má za cieľ odstránenie prebytočných spevnených plôch a ich nahradenie zeleňou. Projektom Popoluška zo sídliska chce OZ Petržalské ihriská sprístupniť námestie pri ZŠ Budatínska tak, aby bolo miestom stretávok všetkých generácií.

IMG_1598 IMG_1600 IMG_1605

 

web od 2day