Vyhradenie plochy na vylepovanie volebných plagátov

Mestská časť Bratislava-Petržalka Všeobecne záväzným nariadením č. 15/2015 z 1.12.2015 vyhradila podľa § 16 zákona NR SR č. 181/2014 o volebnej kampani plochu na vylepovanie volebných plagátov na skruži pred Domom kultúry Zrkadlový háj, Rovniankova č. 3, Bratislava.

Plocha je rozdelená na rovnaké diely pre kandidujúce subjekty. Jednotlivé časti sú očíslované a kandidujúce politické strany a hnutia pre svoju propagáciu použijú číslo, ktoré
im bolo pridelené vyžrebovaním štátnou komisiou pre voľby a kontrolu financovania politických strán.

web od 2day