Výzva na predloženie ponúk – KRIS (Koncepcia rozvoja informačného systému)

Mestská časť Bratislava-Petržalka podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyzýva na predloženie ponúk za účelom „Spracovania Koncepcie rozvoja informačného systému pre mestskú časť Bratislava – Petržalka“.

Predmetom zákazky je vytvorenie dokumentu – Koncepcie rozvoja informačného systému (KRIS), ktorý je požadovaný v zmysle zákona 275/2006 Z.z. a ktorého vypracovanie je nevyhnutné pre potreby čerpania prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ.

KRIS je dôležitá pre ďalšie smerovanie mestskej časti ako subjektu verejnej správy, ktorý má ambíciu zefektívniť svoje vnútorné procesy, usporiť verejné zdroje, priniesť transparentnosť a flexibilné „user-friendly“ služby pre občanov a podnikateľov.

Vypracovaný návrh koncepcie musí brať do úvahy aj návrhy z vypracovanej Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy (NKIVS) (materiál) , ktorá stanovuje integrovanú architektúru informačných systémov verejnej správy a predpisuje štandardy ich budovania.

Pri tvorbe KRIS je potrebné zohľadniť Návrh koncepcie informatizácie mestskej časti, ktorý bol pripravený Miestnym úradom mestskej časti Bratislava-Petržalka (materiálje umiestnený na konci stránky).

Nevyhnutnou súčasťou vytvorenia koncepcie bude aj spracovanie výstupov v zmysle Metodického pokynu na tvorbu koncepcií rozvoja informačných systémov verejnej správy vychádzajúcej z NKIVS. (materiál)

Celkový obsah dokumentu bude obsahovať nasledovné informácie:

– identifikáciu požiadaviek na informačný systém miestneho úradu,
– podrobný popis súčasného stavu IS,
– cieľový stav IS,
– návrh akčného plánu realizácie,
– identifikáciu finančných zdrojov.

Detailná špecifikácia zákazky s nízkou hodnotou – výzva na predloženie ponuky „Spracovanie Koncepcie rozvoja informačného systému pre mestskú časť Bratislava – Petržalka“ je umiestnená na konci stránky.

Na preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní požadujeme predložiť:

– overenú kópiu o oprávnení podnikať v uvedenej oblasti,
– čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá evidované daňové nedoplatky, nedoplatky zdravotného,
sociálneho a dôchodkového poistenia,
– návrh zmluvy na poskytovanie služieb,
– cenovú ponuku podľa bodu 7.1 b) detailnej špecifikácie zákazky,
– štruktúru navrhovaného dokumentu KRIS,
– zoznam minimálne 3 realizovaných koncepcií rozvoja IS v rámci verejnej správy. Uvedený zoznam
musí obsahovať názov a sídlo odberateľa, čas plnenia zmluvy, stručný popis predmetu zmluvy.

V prípade, ak uchádzač nepredloží vyššie uvedené doklady a informácie, bude z verejného obstarávania vylúčený. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je celková zmluvná cena s DPH.

Ponuky v písomnej a zároveň i elektronickej podobe na CD zasielajte v súlade s touto výzvou na adresu: Mestská časť Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava, alebo odovzdajte osobne do podateľne miestneho úradu s označením „KRIS – neotvárať“. Na obálke uveďte aj názov a adresu uchádzača.

Lehota na predkladanie ponúk uplynie 8. augusta 2008 o 12,00 hod.

Ďalšie materiály:

web od 2day