Rekonštrukcia budovy ZŠ Turnianska

Druh zákazky Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Číslo obstarávania 3362/2018/RVO
Predmet Rekonštrukcia budovy ZŠ Turnianska
Celková suma
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska na uskutočnenie stavebných prác
Predloženia ponuky 23.03.2018
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day