Petržalka má ako prvá Štúdiu pešej dopravy

Do budov a na verejné priestranstvá vstupujeme ako chodci. Aj v dnešnej dobe je v mestskej časti množstvo budov, v okolí ktorých nebola v rámci Komplexnej bytovej výstavby riadne dobudovaná dopravná infraštruktúra a obyvatelia-chodci týchto oblastí sa každodenne stretávajú s problémom bezpečného pohybu. Dlhodobou stagnáciou vyváženého rozvoja všetkých druhov dopravy sa zhoršujú podmienky pre chodcov a pešia doprava sa odsúva do úzadia. Kvalitu dopravného systému nemožno oddeliť od kvality verejného priestranstva a bezbariérovosti mesta. Po odstránení bariér a dobudovaní chodníkov v rámci verejných priestranstiev môžu v mestskej časti znovu ožiť funkčné pešie trasy tak, aby sa rodičia nebáli púšťať deti samé pešo do školy a na ihriská, a aby ich obyvatelia plnohodnotne využívali či už na prechádzky alebo aj na cestu do práce.

Oddelenie Územného rozvoja a dopravy miestneho úradu pociťuje dlhodobo potrebu revitalizácie obytných súborov ako celku. Nevyhnutnou podmienkou je dôkladne poznať územie, aby bolo možné navrhovať kvalitné a prínosné opatrenia. Jedným z podkladov bude odteraz aj Štúdia pešieho pohybu. Z dôvodu rozsahu sme pristúpili k rozčleneniu územia na 3 lokality (Háje, Dvory, Lúky).
Začiatkom roku 2016 sme začali s obstarávaním a zbieraním materiálov, ktoré slúžili ako podklad a východiská samotnej štúdie. V máji 2017 predložil mestskej časti spracovateľ komplexný materiál, ktorý ešte musia prerokovať komisie miestneho zastupiteľstva a následne miestne zastupiteľstvo. Až potom bude môcť samospráva pristúpiť k obstaraniu jednotlivých realizačných projektov. Výzvou bude koordinácia spolupráce nielen samotných oddelení miestneho úradu, ale aj spolupráce s magistrátom hlavného mesta. Prierezovo sa totiž problematika verejných priestranstiev týka nielen oddelenia územného plánovania, ale aj oddelení, ktoré spravujú príslušnú infraštruktúru ako zeleň, chodníky, osvetlenie, lavičky, fontány a podobne, a v neposlednom rade aj samotných subjektov, ktoré priamo či nepriamo prispievajú k tvorbe verejného priestranstva.

„Od štúdie očakávame naplnenie nevyužitého potenciálu Petržalky ako miesta príjemného na bývanie. Vytvorenie či obnovenie bezpečných a ucelených peších trás, ktoré prepájajú základnú občiansku vybavenosť a zastávky MHD. Cieľom je vytvoriť platformu pre aktívny spoločenský život Petržalčanov“, doplnil starosta Vladimír Bajan. Štúdiou sa nám podarilo zadefinovať hierarchiu jednotlivých trás v lokalite Háje, ktorým sa bude treba prioritne venovať. „Ešte do konca roka 2017 plánujeme pokračovať a obstarať štúdiu na ďalšiu lokalitu tak, aby sme postupne mali pokryté celé územie Petržalky“, dodal.

Pripomienky k materiálu môžu obyvatelia zasielať na adresu milan.raus@petrzalka.sk.

web od 2day