Zabezpečenie externej pracovnej sily na registráciu obyvateľov do systému parkovacej politiky

Názov Junglee, s.r.o.
IČO 52 301 419
Adresa Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava
Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO
Číslo obstarávania 8543/2019/RVO
Predmet Zabezpečenie externej pracovnej sily na registráciu obyvateľov do systému parkovacej politiky
Celková suma 7€ s DPH/ osobohodina
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka 30.09.2019
Predloženia ponuky 30.09.2019
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day