Strip Mall – Panónska cesta – Južné mesto – zóna A – Bratislava

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre stavbu s názvom „Strip Mall – Panónska cesta – Južné mesto – zóna A – Bratislava“ sa týka stavby, vo vzťahu ku ktorej sa uskutočnilo zisťovacie konanie na zmenu navrhovanej činnosti.
Pre pôvodnú navrhovanú činnosť s názvom „Petržalka – Juh, južná rozvojová os“ vydalo MŽP SR podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záverečné stanovisko č. 4242/04-1.6/ml zo dňa 23.10.2006.

Pre aktuálne povoľovaný zámer vykonalo MŽP SR v roku 2018 zisťovacie konanie na základe oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, ktoré bolo ukončené rozhodnutím vydaným v zisťovacom konaní č. 5300/2018-1.7./ak, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10.12.2018, ktorým rozhodlo, že sa uvedená činnosť nebude posudzovať.

Uvedený vydaný dokument je uverejnený na webovej stránke: http://www.enviroportal.sk.

web od 2day