Dodanie herných prvkov na detské ihriská v Petržalke

Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO
Číslo obstarávania
Predmet Dodanie herných prvkov na detské ihriská v Petržalke
Celková suma € 16.000,00 bez DPH
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 na uskutočnenie stavebných prác
Predloženia ponuky 21.10.2019 do 12:00 hod.
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day