Kontajnery

Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO
Číslo obstarávania
Predmet Kontajnery
Celková suma
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 17.02.2020
Poznámka Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117
Predloženia ponuky 19.02.2020
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day