Zabezpečenie zberu a odvozu objemných odpadov na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia počas kalendárového zberu objemných odpadov realizovaného mestskou časťou Bratislava-Petržalka

Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO
Číslo obstarávania
Predmet „Zabezpečenie zberu a odvozu objemných odpadov na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia počas kalendárového zberu objemných odpadov realizovaného mestskou časťou Bratislava-Petržalka“
Celková suma do 70 000,00 EUR bez DPH počas na dva roky
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117
Predloženia ponuky do 21.5.2020 do 9:00 hod.
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day