Rekonštrukcia školskej kuchyne v základnej škole Holičská 50 Bratislava-Petržalka – III

Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO
Číslo obstarávania
Predmet „Rekonštrukcia školskej kuchyne v základnej škole Holičská 50 Bratislava-Petržalka – III“
Celková suma max. 135.000 EUR vrátane DPH
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Hlavný predmet 45000000-7 – Stavebné práce
Predloženia ponuky do.14.08.2020 do 11:00 hod.
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day