Nakladanie s odpadmi

Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO
Číslo obstarávania
Predmet „Nakladanie s odpadmi“
Celková suma max. 42.000,00 EUR bez DPH
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Hlavný predmet 90510000-5 Likvidácia a spracovanie odpadu
Predloženia ponuky najneskôr do 28.08.2020 do 10:00 hod.
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day