Vypracovanie Interných postupov na zabezpečenie implementácie nadnárodného projektu niCE-life v podmienkach vedúceho partnera

Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO
Číslo obstarávania
Predmet „Vypracovanie Interných postupov na zabezpečenie implementácie nadnárodného projektu niCE-life v podmienkach vedúceho partnera“
Celková suma max. 13 630,00 EUR bez DPH
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Hlavný predmet 71241000-9 Štúdia realizovateľnosti, poradenská služba, analýza
Predloženia ponuky najneskôr do 10.09.2020 do 11:00 hod.
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day