Údržba zelene v areáloch základných a materských škôl v správe mestskej časti Bratislava – Petržalka

Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO
Číslo obstarávania
Predmet „Údržba zelene v areáloch základných a materských škôl v správe mestskej časti Bratislava – Petržalka“
Celková suma max. 25 000,00 EUR bez DPH
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Hlavný predmet 77310000-6 Výsadba a údržba zelených plôch, 77211500-7 Údržba stromov, 7211400-6 Orezávanie stromov, 77341000-2 Prerezávanie stromov
Predloženia ponuky lehota bola predĺžená – najneskôr do 01.10.2020 do 16:00 hod.
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day