SO-320 VN rozvod na pozemkoch registra „C“ parc. č. 3051/61, 3051/67, 3051/87, 3051/90 v katastrálnom území Petržalka a SO-323 Trafostanica TS-A6, „JUŽNÉ MESTO BRATISLAVA-ZÓNA A1, 2.ETAPA“

web od 2day