Rozhodnutie povoľuje užívanie SO 46 Silnoprúdové rozvody NN pre kanalizačnú ČS na pozemkoch registra „C“ parc. č. 3051/19, 3051/20, 3051/44, 3051/48, 3051/61, 3051/62, 3051/63, 3051/67, 3051/90 v k.ú. Petržalka. Uvedený stavebný objekt je súčasťou stavby JUŽNÉ MESTO, Bratislava-Petržalka, Primárna infraštruktúra (Komunikácie a inžinierske siete) – 1. etapa

web od 2day