Rozhodnutie povoľuje užívanie stavebných objektov a prevádzkových súborov, ktoré sú súčasťou stavby „Južné mesto – Zóna B1, Bratislava-Petržalka“, na pozemkoch v katastrálnom území Petržalka

web od 2day