Žiadosť o stavebné povolenie a neskoršie úpravy žiadosti o stavebné povolenie stavby Polyfunkčný bytový dom VAZEX, Bratislava-Petržalka

Vo vzťahu k predmetnému územiu sa uskutočnilo zisťovacie konanie o posudzovaní navrhovanej činnosti pod názvom „BYTOVÝ DOM „DOLNOZEMSKÁ BRÁNA“, JASOVSKÁ UL., BRATISLAVA“, dňa 30. 1. 2018 bolo vydané vtedajším Obvodným úradom životného prostredia v Bratislave pod č. ZPO/2008/00632-24/ANJ/BA V  rozhodnutie v zisťovacom konaní podľa vtedy platného znenia zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré je prístupné na internetovej stránke:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/bytovy-dom-dolnozemska-brana-jasovska-ul-bratislava.

Listom č. ZPO/2010/07540-3/ANJ/BA V  zo dňa 3.12.2010 sa vtedajší Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave vyjadril, že zmena navrhovanej činnosti „POLYFUNKČNÝ BYTOVÝ DOM, JASOVSKÁ UL., BRATISLAVA-PETRŽALKA“ nebude mať podstatný nepriaznivý vplyv na životné prostredie, a preto nie je predmetom zisťovacieho konania v zmysle § 18 ods. 5 vtedy platného znenia zákona č. 24/2006 Z. z.

web od 2day