Územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby „Petržalka–výjazd na Panónsku cestu, Južné mesto–Zóna B1, na pozemkoch registra „C-KN“ parc. č. 2150/4, 3042/38, /667, 3043/3, /58, /61, /64, /95, /98, /99, /166, 3051/69, /70, /71, /72, /73, /74, /75, /80 a /81 v katastrálnom území Petržalka“

web od 2day