Výzva na predloženie cenovej ponuky – MŠ Turnianska – 1. Etapa – Prestavba školníckeho bytu na triedu MŠ

Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou
Číslo obstarávania 4364
Predmet MŠ Turnianska – 1. Etapa – Prestavba školníckeho bytu na triedu MŠ
Celková suma
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Hlavný predmet obstarávania:

45000000-7 – Stavebné práce

Spôsob predloženia ponuky Elektronickú ponuku uchádzači vložia vyplnením ponukového formulára a vložením
požadovaných dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/sk/tender/11987/summary
Predloženia ponuky v lehote najneskôr do 07.05.2021 do 9:00 hod.
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day