Rozhodnutie povoľuje stavebný objekt SO-19.2 Prekládka jestvujúceho verejného osvetlenia, ktorý je súčasťou stavby – Južné mesto-Zóna C0, Viacpodlažná bytová výstavba, na pozemkoch reg. „C-KN“ parc. č. 3026/3, 3022/506, /388, /62, 3027/9, /6, /10 a /29 v katastrálnom území Petržalka

web od 2day