Rozhodnutie o umiestnení stavby BA KBV Južné mesto Viladomy C4 (rozšírenie verejnej elektronickej komunikačnej siete) (ďalej len „stavba“) na pozemkoch registra „C“ parc. č. 3022/228, 6048/360 v katastrálnom území Petržalka

web od 2day