Zasadnutie zo dňa 26.10.2021

Z dôvodu citlivosti niektorých príloh v materiáloch neboli tieto zverejnené pre širokú verejnosť.
Poslanci Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Petržalka majú možnosť do tejto dokumentácie nahliadnuť na Referáte organizačných vecí, a to v čase úradných hodín.

web od 2day