Zverejnenie kópie žiadosti o predĺženie platnosti stavebného povolenia, týkajúceho sa stavby: ŠPORTOVO REKREAČNÝ AREÁL JAROVCE / GCE GOLFOVÝ KLUB ENGERAU: stavebné objekty SO- 06 Prístupová komunikácia a SO-07 Vnútroareálová komunikácia, parkoviská a spevnené plochy, v katastrálnych územiach Jarovce a Petržalka

web od 2day