Žiadosť o stavebné povolenie stavby „POLYFUNKČNÝ KOMPLEX MUCHOVO NÁMESTIE“ – stavebné objekty SO 06.01 , SO 10.1, SO 10.02, SO 10.03, SO 10.04

Vo vzťahu k predmetnej stavbe sa uskutočnilo zisťovacie konanie pod názvom Polyfunkčný komplex Muchovo námestie. Dňa 17.3.2021 vydal Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, pod č. OÚ-BA-OSZP3-2021/035321-016 rozhodnutie v zisťovacom konaní podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré je prístupné na tejto internetovej stránke.

 

web od 2day