Žiadosť o stavebné povolenie stavby „POLYFUNKČNÝ KOMPLEX MUCHOVO NÁMESTIE“

Stavebné objekty:

SO 01 Objekt A

SO 02 Objekt B

SO.05.01 Stavebná jama a ochrana stavebnej jamy

SO 11.02 Areálové distribučné rozvody NN

SO 11.04 Slaboprúdová prípojka

SO 11.05 Areálové slaboprúdové rozvody

SO 12.01 Úprava verejného osvetlenia

SO 13.01. Prekládka stĺpu VO

SO 14.01 Úprava verejného osvetlenia

SO 15.02 Areálový vodovod

SO 16.02 Areálová splašková kanalizácia

SO 16.06 Prekládka areálovej kanalizácie existujúceho objektu

SO 22.01 Prvky malej architektúry-prístrešok pre smetné nádoby

SO 23.01 Teplovodná prípojka

PS.01 Odovzdávacia stanica tepla

PS.03 Výťah A

PS.04 Výťah B

 

Vo vzťahu k predmetnej stavbe sa uskutočnilo zisťovacie konanie pod názvom Polyfunkčný komplex Muchovo námestie. Dňa 17.3.2021 vydal Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, pod č. OÚ-BA-OSZP3-2021/035321-016 rozhodnutie v zisťovacom konaní podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré je prístupné na tejto internetovej stránke.

web od 2day