Žiadosť o vydanie užívateľského povolenia pre stavebné objekty: SO 07-Komunikácie, parkoviská a spevnené plochy, v rámci 2. etapy stavby: Južné Mesto-Zóna C4, Viacpodlažná bytová výstavba, Bratislava-Petržalka

Vo vzťahu k predmetnej stavbe sa uskutočnilo zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po ukončení ktorého vydal Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie rozhodnutie č. 3453/2017-1.7./ak zo dňa 04.04.2017, právoplatné dňa 12.05.2017, ktoré je prístupné na tejto internetovej stránke. 

web od 2day