4007/2022/05-UKSPaŠSÚ/Jk-09 – Rozhodnutie povoľuje stavebné objekty: SO.S.02 Rekonštrukcia existujúcej komunikácie a SO.S.03 Komunikácie a spevnené plochy ako súčasť stavby: Rekonštrukcia a dostavba výrobných hál Matadorka/stavba S, na pozemkoch register „C“ KN parc. č. 3694/13, 3694/301, 3694/303, 3694/304, 3694/305, 3694/78, 3694/88 katastrálne územie Petržalka

web od 2day