308/2022/05-UKSP/Mu-53 – Rozhodnutie povoľuje užívanie stavebného objektu SO-44.150.1 Silnoprúdové rozvody – vonkajšie osvetlenie, stavba: Primárna infraštruktúra (Komunikácie a spevnené plochy) Zóna A1 – 2. Etapa, súčasť stavby Južné Mesto Bratislava-Petržalka

web od 2day