337/2023/05-UKSPaŠSÚ/Gj-1 – Rozhodnutie povoľuje užívanie SO 07 Komunikácie, parkoviska a spevnené plochy s podobjektami v rámci 1.etapy stavby: Južné Mesto – Zóna C4, Viacpodlažná bytová výstavba, Bratislva – Petržalka

web od 2day