Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov

Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov je národný projekt spolufinancovaný z prostriedkov sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os 1: Vzdelávanie; Investičná priorita: 1.1 Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky a podporou prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania a prípravy; Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie žiakov.

Cieľom národného projektu je podpora inkluzívneho vzdelávania a výchovy na materských, základných a stredných školách. Implementáciu princípov inkluzívneho vzdelávania projekt zabezpečí prostredníctvom podpory pedagogických asistentov, asistentov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a členov inkluzívneho tímu (školský psychológ, špeciálny pedagóg a sociálny pedagóg) na školách.

V rámci mestskej časti sa do národného projektu úspešne zapojili v roku 2019 MŠ Bulíkova 25, MŠ Iľjušinova 1, MŠ Strečnianska 2, MŠ Ševčenkova 35, MŠ Tupolevova 1, MŠ Turnianska 6, MŠ Vyšehradská 17. V každej materskej škole boli podľa kľúča stanovení dvaja asistenti. V roku 2020 sa úspešne zapojili MŠ Bohrova 1, MŠ Šustekova 33, MŠ Holíčska 30, MŠ Pifflova 10. Okrem uvedených materských škôl bez právnej subjektivity, ktoré zastupuje v národnom projekte mestská časť, sa úspešne zapojili aj petržalské základné školy, ZŠ Prokofievova, ZŠ Tupolevova, ZŠ Nobelovo námestie, ZŠ Lachova, ZŠ Holíčska a ZŠ Turnianska.

web od 2day