Rekonštrukcia budovy ZŠ Turnianska za účelom navýšenia kapacít MŠ

 

Prijímateľ: Mestská časť Bratislava – Petržalka
Názov projektu: Rekonštrukcia budovy ZŠ Turnianska za účelom navýšenia kapacít MŠ
Kód projektu v ITMS2014+: 302021W708
Miesto realizácie projektu: Bratislava – mestská časť Petržalka
Číslo zmluvy o NFP: IROP-Z-302021W708-221-35
Celkové výdavky projektu: 374 814,49 EUR
Zazmluvnená suma NFP: 356 073,77 EUR
Začiatok realizácie projektu: 02/2021
Koniec realizácie projektu: 08/2021

Kód Výzvy: IROP-PO2-SC221-2018-35
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy,
zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja
vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry
Špecifický cieľ: 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách

Popis projektu:

Predmetom projektu „Rekonštrukcia budovy ZŠ Turnianska za účelom navýšenia kapacít MŠ“ sú stavebno-technické úpravy existujúceho objektu základnej školy Turnianska 10 v mestskej časti Bratislava-Petržalka, konkrétne nevyužívaných priestorov v rámci jedného krídla ZŠ na I. a II. nadzemnom podlaží. Časť objektu ZŠ bude upravená pre potreby nových 4 tried materskej školy s počtom miest 84 a ďalšie stavebno-technické úpravy areálu sa týkajú vybudovania detského oploteného ihriska pre predmetnú materskú školu.

V rámci rekonštrukcie I. a II. nadzemného podlažia bude zateplený celý obvodový plášť a vymenené staré drevené okná za plastové. Vybudujú sa triedy materskej školy, tiež budú vybudované šatne pre deti, kancelárske priestory pre riaditeľku a učiteľov MŠ. V rámci rekonštrukcie je naplánovaná aj výmena, resp. úprava zdravo-technických zariadení, vykurovania a elektroinštalácie. Z dôvodu nového dispozičného riešenia budú vymenené podlahy, výplne otvorov a vstupy do budovy tak, aby vyhovovali hygienickým, tepelno-technickým a protipožiarnym požiadavkám na stavbu. Celkovou rekonštrukciou nevyužívaných priestorov ZŠ sa zvýši energetická hospodárnosť existujúcej budovy.

Fotodokumentácia rekonštrukcie budovy ZŠ Turnianska za účelom navýšenia kapacít MŠ

Projekt je financovaný zo zdrojov Európskej únie v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020.

Viac informácií na www.mirri.gov.sk a www.mpsr.sk.

web od 2day