Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky | MAGISTRÁT

V júni 2022 bolo ukončené obstarávanie Urbanistickej štúdie Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky (ďalej len “UŠ“). Spracovateľom UŠ je kolektív autorov pod vedením prof. Ing. arch. Bohumila Kováča, PhD.

Dňa 22.6.2022 spracovateľ odovzdal čistopis UŠ, spolu s dokumentom Odporúčania na zmeny a doplnky územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy v znení neskorších zmien a doplnkov v zmysle zmluvy č. MAGTS 17 00081 v znení dodatkov 1 a 2.

Obstarávateľom štúdie bolo hlavné mesto SR Bratislava zastúpené koordinátorom – Útvarom hlavného architekta prostredníctvom odborne spôsobilej osoby Ing. arch. Miroslavy Valkovej.

Mestská časť Bratislava-Petržalka zorganizovala 23. mája verejnú prezentáciu finálnej verzie urbanistickej štúdie Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky z dielne Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy v zastúpení jej spracovateľov, obstarávateľov, hlavného architekta a námestníčky primátora. Prezentácie sa zúčastnili profesor Bohumil Kováč, autor štúdie, Juraj Šujan, hlavný architekt mesta a vedúci referátu územného rozvoja a GIS Miestneho úradu Petržalka a spoluautor štúdie Viktor Kasala.

 

 

V rámci prezentácie a moderovanej diskusie mohli prítomní obyvatelia a obyvateľky klásť svoje otázky prostredníctvom mobilnej aplikácie sli.do.

Tie, na ktoré prezentujúci počas diskusie nestihli odpovedať, boli zodpovedané dodatočne (zoradené tematicky):
————————————————————————————————————————————————

DOPRAVA A PARKOVANIE

Keď sa dostavajú Slnečnice, Nesto, ďalšie stovky bytov v osi, cca plus 40 000 ľudí. Ako budeme chodiť cez mosty?
Urbanistická štúdia sa venuje rozvoju územia centrálnej osi. Nerieši dopravnú koncepciu celej Petržalky. V rámci centrálnej osi bude v územnom pláne odstránená štvorprúdová cesta (aj s ohľadom na občiansku petíciu z roku 2013). V širších vzťahoch konceptov aj výsledného návrhu ale UŠ prináša námety na rozvoj siete električkových trás aj návrhom nových premostení Dunaja. 

Nebude chýbať zastávka za Kostolom sv. Rodiny?
Zastávka v blízkosti Kostola Sv. rodiny je navrhovaná pri križovatke Jantárová cesta – Kutlíkova, v dotyku s navrhovaným námestím Jána Pavla II. 

Ako bude vyzerať doprava na križovatke medzi Vlasteneckým námestím a Nám. hraničiarov? Bude mimoúrovňová pre cyklistov a autá?
Nie, bude riešená ako úrovňová križovatka.

Ráta sa s prístupom do centra osy so segregovanými cyklocestami? V štúdii je centrum osi odizolovane Chorvátskym ramenom na jednej strane a električkou na strane druhej.
V území centra (Petržalské SOHO) bude prevládať zdieľaný priestor pre chodcov a cyklistov s prioritou chodcov. Presné riešenie mobility v území bude predmetom ďalších stupňov povoľovaní, pri ktorých bude musieť investor dodržať všetky platné zákony, normy a technické predpisy aby zabezpečil bezpečnú prevádzku územia pre všetky druhy mobility.

Pribudne nevyhnutne doprava a počet áut. Ako to ovplyvní príchod a odchod áut do týchto častí?
V území je aktuálne vo výstavbe vysokokapacitná forma hromadnej dopravy – električková radiála. Cieľom HN je maximálne sprístupniť udržateľnú, bezpečnú a pohodlnú MHD aby sa stala pre čo najviac obyvateľov efektívnejšou prvou voľbou, a tak klesal počet automobilov v území. 

Novou zástavbou sa zvýši počet áut v oblasti ale neboli navrhnuté žiadne nové cesty. Petržalka sa tak stane ešte viac upchatým bludiskom. Prečo to tak je?
 V riešenom území sú navrhované objekty pripojené na už existujúce komunikácie. V štúdii je vyriešené aj vedenie dvojpruhovej komunikácie Jantárová cesta, aj jej predĺženie v úseku Rusovská cesta – Romanova, ktorá dnes nie je vybudovaná. Redukcia Jantárovej cesty vychádza z požiadavky na podporu hromadnej dopravy, záväzkov HM voči EÚ pre zisk eurofondov na výstavbu električky a tiež z petície občanov z roku 2013, kde signatári žiadali odstránenie štvorprúdovej cesty z ÚPN. 

Budú podzemné a viacpodlažné parkoviská stačiť pre nových obyvateľov a návštevníkov bez obmedzenia súčasných obyvateľov?
V návrhu sa uvažovalo aj s kapacitami pre už dnešných obyvateľov. Navrhnuté množstvo parkovacích státí pre nové objekty musí reflektovať príslušné technické normy. Otázka by sa dala postaviť aj inak, napr.: Budú si obyvatelia kupovať viac áut ako stanovujú normové požiadavky?

Ad. Pápežská lúka –„mierna“ zástavba pri Jantárovej ceste. Kde budú parkoviská, počíta sa s parkovaním?
Stavebníci nových objektov musia zabezpečiť parkovacie kapacity pre užívateľov svojich objektov, v zmysle príslušných technických noriem a v rámci vlastnej parcely. Štúdia prevažne uvažuje pri nových objektoch s parkovacími kapacitami v podzemí.

Protirečíte si, keď zrušíte parkoviska, ale nasekáte tam budovy, bude ten priestor rovnako sálať teplo ako keď sú tam vonkajšie parkoviská.
Nesúhlasíme. Plocha bude využitá pre iný účel a poskytne viac možností pre väčšie množstvo obyvateľov, ako len čisto parkovanie pre majiteľov automobilov. Zároveň, ako bolo povedané na verejnej prezentácii, zelené strechy majú oveľa vyššiu ekologickú hodnotu ako povrchové parkoviská.

Počet áut? Aký sa predpokladá nárast?
Takýto údaj nie je možné presne povedať, súvisí aj s trendami motorizácie, ktorá má v mnohých západných mestách klesajúcu úroveň v prospech využívania MHD. Navrhované nové kapacity parkovania boli stanovené v zmysle príslušnej technickej normy. 

Ako budú prichádzať obyvatelia a návštevníci Námestia Jána Pavla II., hlavne tí, ktorí by tam mali bývať?
Otázka nie je jasne položená, parkovanie štúdia navrhuje pod objektmi. Plocha námestia bude na úrovni vstupov okolitých objektov.

Je zachovaný počet parkovacích miest, ktoré sú prekryté?
Každý sektor je z hľadiska statickej dopravy vrátane parkovacích domov alebo viacúrovňových parkovísk navrhnutý tak, aby pokryl súčasný stav aj s jeho deficitmi, + nárast o nové potreby a 10% rezerva. 

Čo sa stane s neoficiálnym dolným parkoviskom oproti Gessayovej. Parkuje tam cca 50 áut. V novej štúdii je tam park.
V rámci štúdie je v tejto lokalite navrhnuté podzemné alebo polozapustené parkovisko.

Bolo by možné postaviť 2-poschodový parkovací dom so zelenou strechou alebo popínavou zeleňou? Hálova je totiž zúfalá.
Štúdia vo viacerých lokalitách navrhuje výstavbu parkovacích domov a pri všetkých je uvažovaná zelená strecha. 

Pre koho budú určené parkovacie domy? Aké sú predstavy o cenách parkovania pre bežného občana za každodenné využívanie?
Urbanistická štúdia nerieši spôsob spoplatnenia parkovacích miest. Na tento účel slúži parkovacia politika hlavného mesta.

Bude MHD s novou električkou po zriadení prestupových uzlov schopná konkurovať individuálnej automobilovej doprave, čo sa týka času cestovania?
Cesta z Janíkovho dvora do centra by mala električke trvať cca 12 minút. Aby auto nekonkurovalo električke, práve preto nie je v súbehu s jej traťou riešená Jantárová cesta ako komunikácia priebežná celou osou. 

Zvážil niekto 2-poschodové parkovacie domy, ale do zeme? Je to možne urobiť také niečo ako pivnicu na parkovanie? A hore zeleň?
V území sa počíta s výstavbou podzemných parkovacích státí pod nadzemnými objektmi. Samostatné parkovacie domy sú primárne navrhované ako nadzemné, ale aj so zapustenými podlažiami, limitom je hladina spodnej vody a vysoká cena podzemnej stavby.

Do areálu Pápežskej lúky sa, hoci iba na jej okraj stále tlači zástavba. Aký tam bude príjazd ? Ten zničí charakter pokojnej zóny.
Príjazd zostáva z Pajštúnskej ulice. Križovanie Jantárovej a Pajštúnskej ako hlavnej priečnej osi Petržalky vytvorí z tohto miesta ťažiskový priestor, preto štúdia v súlade s ÚPN, aj keď v redukovanej miere, podporuje túto priečnu os aj výstavbou s parterom vybavenosti. 

Koľkopodlažné budú nové parkovacie domy?
Podlažnosť nový parkovacích domov môže byť rôzna s ohľadom na konkrétnu lokalitu a jej priestorovú štruktúru. Nie je vhodné v celom území stanoviť jednotnú podlažnosť.

***

VÝSTAVBA A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

Koľko nových budov pribudne medzi súčasnou Jantárovou cestou a terasovou bytovkou na Holíčskej ulici?
Koľko budov v skutočnosti pribudne a kedy, nie je predmetom riešenia urbanistickej štúdie (UŠ). UŠ v tomto území navrhuje lokálne rozšírenia terás za účelom vybudovania dostatočných parkovacích kapacít pre súčasných rezidentov a užívateľov objektov vybudovaných v budúcnosti. Na okraji týchto rozšírených terás, pri preloženej komunikácii Jantárová cesta, je možné vybudovať objekty v dostatočnej vzdialenosti od existujúcej zástavby. Spôsob zástavby a množstvo objektov, ktoré budú v území vybudované, však vyplynie z podrobnejších dokumentácií; UŠ len overuje možný spôsob zástavby v území. 

Plánuje mesto svoje pozemky v daných sektoroch predať na plánovaný development, alebo bude výstavbu okrem SOHO riešiť samo?
Spôsob, akým bude HM rozvíjať riešené územie UŠ bude predmetom diskusie po schválení ZaD UPN alebo nového územného plánu. Predpokladá sa však využitie viacerých možných spôsobov, pričom plne relevantnými sú aj výstavba vo vlastnej réžii HM, predaj, dlhodobý prenájom a pod.

Prečo sa vo finálnej štúdii na úseku Kutlíkova-Šintavská zvýšila zastavanosť a podlažnosť navrhovanej zástavby dvojnásobne?
UŠ redukuje možnosť zástavby v celom území CRO. Lokálne sa zastavanosť zvýšila v miestach, kde sa v zmysle reakcie na pripomienky obyvateľov uvažuje s rozvojom parkovacích kapacít. Parkovacie kapacity sa nenavrhujú ako nové povrchové parkoviská, ale sú sústredené do parkovacích domov, a teda stavebných objektov. Zvýšenie podlažnosti, ktoré však netreba zamieňať so zvýšením zastavanosti či intenzity, je tiež reakciou na pripomienky obyvateľov. Zmena hmotového riešenia podporuje zachovanie súčasných a v pripomienkach požadovaných výhľadov z okien obyvateľov. Pri urbanistickej štúdii je ale irelevantné diskutovať o štruktúre zástavby. Tá bude riešená v procese prípravy jednotlivých územných plánov zón. Zjednodušené vysvetlenie: Je tam síce vyššia podlažnosť (v zmysle výšky), ale zároveň menšie objemy a plochy zástavby oproti variantom. 

Všetky pozemky sú vo vlastníctve mesta. Samo sa môže rozhodnúť, či stavať alebo nie. A keď už áno, malo by to byť vo verejnom záujme. Je vo VZ 15-podlažný hotel?
Nie všetky pozemky sú vo vlastníctve mesta. UŠ navrhuje možnú funkciu. Verejným záujmom je mať na území mesta dobre rozdistribuované funkčné plochy, čím sa zabezpečí udržateľnosť rozvoja mesta. Pre účely UŠ je dôležité, že funkcia hotela je občianska vybavenosť, nie funkcia bývania. V rovnakej funkčnej ploche ako hotel však môže byť napokon zrealizovaná aj administratívna budova alebo iné zariadenia občianskej vybavenosti.

Aké vysoké budú budovy pred terasami už stojacich obytných domov?
Výška zástavby bude navrhnutá pri riešení UPN-Z, resp. pri územnom konaní pre konkrétne objekty. 

Stavať SOHO na prenajatých pozemkoch? Kto po skončení nájmu zbúra SOHO? Do novej zástavby 7% by ste mohli započítať SOHO, a tým pádom nič viac nestavať.
SOHO je v riešenom území centrálnej osi, takže aj SOHO je v max. 7% novozastavanej plochy započítané. Nie je jasné na základe čoho, by mala byť zástavba po skončení nájmu zbúraná. Mnoho súčasných bytových domov v Petržalke je postavených na pozemkoch, ktoré sú v majetku HM SR Bratislava. Mesto ani tieto bytové domy nemá v úmysle zbúrať. 

Ovplyvní štúdia ihrisko Petržalka City?
Nie.

Koľko bytov približne pribudne v osi? Zóny B, C a G? Bude doprava postačovať?
Treba si uvedomiť, že nie je možné povedať koľko bytov skutočne pribudne, odhad sa môže líšiť od reality, nakoľko nie je známe finálne znenie zmien a doplnkov, ani regulácia v rámci územných plánov zón. Ale v textovej správe urbanistickej štúdie na str. 80 je bilancia maximálneho možného počtu „spriemerovaných bytov“, spolu max. 2340, z toho max. 1440 SOHO. 

To myslíte vážne s tou zástavbou medzi Námestím hraničiarov a Kauflandom? Proti tomuto tu ľudia bojovali vyše 4 roky.
Územie SOHO bolo súkromnému investorovi prenajaté už v roku 2006. Mesto overovalo možnosti odstúpenia od zmluvy, táto cesta sa však ukázala ako nerealizovateľná. Zároveň investor navrhovanou zástavbou nenapĺňa svoje vlastné možnosti v zmysle územného plánu. Tejto téme sa HM venovalo v minulosti viackrát cez sociálne siete aj cez vyjadrenia do médií.

Koľko percent z CRO je už dohodnutých na bytovú výstavbu a polyfunkciu s developermi? Už viete, kde ktorý developer chce stavať?
Dnes známe zámery v riešenom území urbanistickej štúdie sú: Petržalka City (vo výstavbe), Petržalské SOHO (v príprave), polyfunkčný dom na Topoľčianskej ulici (vo výstavbe), polyfunkčný súbor DOMINO (v stave realizácie). Všetko výstavba na plochách v majetku investora alebo v dlhodobom prenájme.

Budú na strechách budov záhrady alebo aspoň solárne panely? Vzniknú zelené budovy?
Štúdia navrhuje všetky nové objekty v území realizovať s vegetačnými strechami a čiastočne aj fasádami, rovnako ako to HM žiada vo svojich záväzných stanoviskách k investičným zámerom na území celého mesta.

Prečo je potrebná výstavba nových bytov v Petržalke, keď už aj tak je dosť preplnená?
Úprava územného plánu je v prospech občianskej vybavenosti. V zmysle súčasnej metodiky územného plánu s cieľom tvorby polyfunkčných území, sú ale byty prirodzenou súčasťou, okrem iného aj z dôvodu sociálnej kontroly v území, ako aj z dôvodu funkčnej stability.

Počet podlaží bytoviek viete, tak viete vypočítať aj približný počet bytov…
Podlažná plocha pre výstavbu bytovej funkcie vie byť členená s ohľadom na rôzne výmery bytov v spojitosti s rôznym štandardom, ktorý môžu jednotliví stavebníci poskytovať. V štádiu urbanistickej štúdie je diskusia o množstve bytov úplne irelevantná, nakoľko reálna situácia môže byť v štádiu realizácie významne odlišná. Treba si uvedomiť, že nie je možné povedať koľko bytov skutočne pribudne, odhad sa môže líšiť od reality, nakoľko nie je známe finálne znenie ZaD, ani regulácia v rámci UPN-Z. Ale v textovej správe UŠ na str.80 je bilancia maximálneho možného počtu „spriemerovaných bytov“, spolu max. 2340, z toho max. 1440 SOHO. 

Spomínali ste, že aktuálny index zastavanosti je nižší, ako určuje plán. Takže aspoň približne viete, koľko bol plán a koľko je teraz.
Za predpokladu, že ide o súvisiacu otázku s predchádzajúcou otázkou, platí rovnaká odpoveď.

Kde sú školy, škôlky?
V území centrálnej osi nie sú navrhované samostatné objekty škôl a škôlok. Materské školy podľa vzoru iných mestských častí môžu byť umiestňované v parteri občianskej vybavenosti, materská škola je tiež navrhovaná v sektore F, v rámci vysúťaženého projektu na objekt Nájomných bytov, parkovacieho domu P+R a príslušnej občianskej vybavenosti – priestory sociálnej starostlivosti o seniorov a materská škola. Súčasné školy a materské školy sú v dobrej dochádzkovej vzdialenosti aj z územia CRO, štúdia skôr ako výstavbu nových zariadení navrhuje využiť – napr. aj formou dostavieb a nadstavieb – jestvujúce objekty. 

Kde je ďalšia poliklinika?
Na základe štúdie sú vypracované odporúčania na ZaD ÚPN vypracované v prospech občianskej vybavenosti na úkor obytnej zástavby. V rámci funkčných plôch pre občiansku vybavenosť môžu byť navrhované a umiestňované aj zdravotnícke zariadenia.

Bude mesto kompenzovať zhoršenie bývania v priľahlých budovách? Kde sú nové škôlky a školy, poliklinika vzhľadom na zvýšený počet obyvateľov? Parkovanie?
Z otázky nie sú jasné dôvody, na základe ktorých by malo dôjsť k „zhoršeniu bývania“ obyvateľov priľahlých objektov. V CRO ani v pôvodných plánoch sa neuvažovalo s výstavbou školských zariadení. Pri redukcii možnej zástavby teda nevidíme dôvod uväzovať s takýmito zariadeniami, nakoľko je možné rozširovať kapacity už existujúcich objektov, ktoré sú v bezpečných polohách v rámci obytných vnútroblokov a dobrej dochádzkovej vzdialenosti.

Aké vysoké budovy vyrastú medzi Zrkadlovým hájom a Kauflandom? Nehrozí nove Domino pod oknami Rovniankovej?
Nové Domino nehrozí v žiadnej časti uvedeného územia. V tejto lokalite ide o pavilónový objekt dopĺňajúci občiansku vybavenosť v uzlovom bode prestupného bodu nosného systému a autobusovej dopravy, v tesnej blízkosti výhľadového centra mestskej časti. Regulácia tu navrhuje 1-podlaźný objekt občianskej vybavenosti.

Terasy vraj nikomu nepatria, ako je teda možné, že ich môžete zrazu zbúrať?
Štúdia navrhuje rôzne možnosti rozvoja existujúcich terasových štruktúr a áno, v niektorých konkrétnych kontextoch – v sektore, kde je ich stav najhorší – sa zaoberá myšlienkou, ako využiť územie ak by bolo potrebné terasu asanovať a prebudovať prízemné podlažia na občiansku vybavenosť prístupnú z terénu. Je treba zdôrazniť, že ide o prvý dokument, ktorý sa vôbec otázkou terás, koncepčne zaoberal. Štúdia sa nezaoberá majetkovo-právnymi vzťahmi v území, a teda nemá žiaden dosah na stále nevysporiadané majetkovo-právne vzťahy. Ergo, navrhované riešenia stále môže realizovať iba vlastník, resp. vlastník v spolupráci s inými stranami. Štúdia v tomto smere len prináša námety. 

Na Topoľčianskej sa budú stavať ďalšie dva baraky na trávnatom poraste medzi terasou a Jantárovou cestou…
Štúdia v tomto území navrhuje prekládku Jantárovej cesty na západnú stranu územia, čím sa vytvorí dostatočne veľká plocha a dostatočný odstup pre novú zástavbu od existujúceho bytového domu s terasou na Topoľčianskej ulici. Je treba povedať, že vami popisovaná plocha provizórneho trávnatého porastu je v súčasnom územnom pláne rozvojovou plochou.

Ako sa vypočíta výška stavby v súvislosti s percentom zastavanosti?
Táto metodika je definovaná v platnom územnom pláne. Pri určovaní možnej zástavby sa určuje index zastavanej plochy, teda % riešeného územia (prepočet na m2), ktoré môže byť zastavané nadzemnou časťou objektu, vrátane priemetov všetkých vertikálnych konštrukcii a index podlažných plôch, podľa ktorého sa prepočítava vzhľadom k rozlohe riešeného územia maximálne množstvo m2 podlažných plôch novej zástavby. Okrem toho je v tejto metodike určený aj koeficient zelene, ktorý určuje s ohľadom na riešené územie minimálne množstvo m2 zelených plôch.

Čo je úprava terasy na Rovniankovej a drobná zástavba? Ako dopadne parkovisko pre 120 áut?
Súčasné parkovisko štúdia navrhuje prekryť a vybudovať ešte jedno podlažie parkovania. Následne na streche, ktorá bude zároveň verejná a v ktorej bude tiež integrovaná zeleň, sú navrhované drobné objekty občianskej vybavenosti (OV) ako doplnenie typológie OV v území. Dnešná ponuka priestorov OV v území je relatívne homogénna.

V sektore D.2 (úsek od Jantárovej cez Topoľčiansku po rameno) v textovej časti čistopisu sa nespomínajú dve 8-podlažné budovy. Znamená to, že nebudú?
V tabuľkovej časti sú tieto objekty menované a tiež sú pre túto lokalitu v regulačnom výkrese stanovené regulačné parametre možnej zástavby v zmysle návrhu UŠ. V rámci odporúčaní pre ZaD je toto územie tiež navrhnuté na zmenu ÚPN. Zástavba v lokalite medzi Jantárovou cestou a terasou na Topoľčianskej ulici je možná už dnes a ak budú prijaté ZaD, v zmysle odporúčaní UŠ, síce v obmedzenej miere, ale bude možná aj potom. 

Nikto nehovorí, že nestavajte, obyvatelia len chcú, aby sa nestavalo bezhlavo a predimenzovane vzhľadom na územie. Ak dovolíte maximum, developer zastavia maximum.
Cieľom urbanistickej štúdie je redukcia možnej zástavby v území.

***

ZELEŇ A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hovoríte o meste pre chodcov, cyklistov…. Pritom rušíte posledné kusy trávnikov a pribudnú objekty „občianskej vybavenosti“. Aké? Terasy zívajú prázdnotou.
V území nie sú žiadne legitímne trávniky ako založené zelené plochy, Naopak, UŠ navrhuje vznik lineárneho krajinného parku ako aj lokálnych parkov s parkovým poriadkom. V rámci UŠ je navrhovaných 13 nových lávok cez Chorvátske rameno, tzn. že trasy pre chodcov a cyklistov sú jednoznačnou prioritou, rovnako tak dobrá dostupnosť nosného systému hromadnej dopravy.
Nová občianska vybavenosť navrhovaná v území môže pomôcť rozšíriť škálu priestorov OV pre rôzne typy prevádzok, ktoré nemusia byť komerčného charakteru, alebo ktorým súčasná ponuka priestorov nemusí vyhovovať. Požiadavka na zvyšovanie dostupnosti OV bola skloňovaná vo viacerých pripomienkach v rámci verejného prerokovania. Dá sa očakávať, že príchod električky do územia pomôže aktivizovať aj život na terasách. 

Trinásť mostov ponad rameno? Ako sa k tomu vyjadrili ornitológovia vzhľadom na výskyt labutí? Ako budú medzi toľkými mostami vzlietať a pristávať?
Koryto Chorvátskeho ramena je dlhé viac ako 5 km. Pristávacia a vzletová dráha labutí určite nebude ovplyvnená. Navrhovaná vzdialenosť lávok je v niektorých miestach taká, že umožní nielen pohyb, ale aj pobyt labutí.

Neoháňajte sa atraktivitou mesta, betónová džungľa nebude atraktívna nikdy, 100 m zelene vrátane ramena je smiešne pre také masy ľudí.
Na základe rozľahlých plôch zelene, ktoré zostanú v území zachované a ktoré budú doplnené o nových viac ako 2000 stromov v území centrálnej osi, pozdĺž novej trate električky, s ohľadom na množstvo zelených území v rámci obytných vnútroblokov, ktoré urbanistickou štúdiou nie sú ovplyvnené a napokon s ohľadom na chránené plochy Lužných lesov pozdĺž Dunaja v dobrej dostupnosti s vašim názorom nesúhlasíme, berieme ho však na vedomie. 

Uvažuje sa v projekte aj o modrej infraštruktúre za účelom udržania vody v území, najmä v oblastiach, kde sú naprojektovane spevnene plochy?
Áno, uvažuje. Otázkou zberu dažďových vôd sa zaoberá špeciálna kapitola štúdie. V mierke 1:2000 sa však detailne takéto riešenia zobraziť nedá. Požiadavky na zeleň a modrú infraštruktúru sú zároveň súčasťou záväzných stanovísk mesta v rámci povoľovania novej výstavby na území mesta. 

Koľko stromov/zelene sa v tomto projekte zasadí?
Prezentovaná bola urbanistická štúdia. Tá vzhľadom na mierku spracovania 1:2000 nevyčísľuje výsadbu, len overuje rozvojové možnosti riešeného územia. Dnes vieme s istotou povedať, že v rámci výstavby nosného systému bude v rámci náhradnej výsadby vysadených viac ako 2000 stromov. 

Hovoríte o vysadení 2000 stromov. Kedy skonči masívny výrub, ktorý je vidno napr. na Lietavskej, Osuského a Mamateyovej?
Pokiaľ dochádza k výrubu, je to z dôvodu pripravovanej výstavby (napríklad Nosný systém MHD -petržalská električka) alebo z dôvodu odstraňovania invazívnych drevín, či drevín v život a majetok ohrozujúcom stave, čo je tiež úloha samosprávy. Následne však po takýchto výruboch dochádza k výsadbe drevín, ktoré sú pre naše podnebné pásmo prirodzené.

Budú sa sadiť len maličké metly, alebo sa zasadia aj väčšie stromy min 5 metrov vysoké?
Nakoľko sa štandardne výsadba neorientuje s ohľadom na výšku stromu, ale na priemer kmeňa, nevieme túto otázku zodpovedať. V rámci náhradnej výsadby projektu Nosný systém MHD – Petržalská električka bude v území vysadených viac ako 2000 nových mladých stromov.

Vysadí sa 2000 nových stromov. A koľko sa predtým vyrúbe?
Výruby v rámci výstavby nosného systému – Petržalskej električky sú dokončené. V rámci výrubov bolo odstránených výrazne menej stromov ako bude vysadených.

Dá sa petíciou ešte zmeniť šírka zelene?
Petícia je demokratická možnosť obyvateľov. Urbanistická štúdia je uzavretá a vzatá na vedomie mestským zastupiteľstvom. V tomto štádiu čistopis urbanistickej štúdie už nie je možné zmeniť. K šírke zelene však môžete vzniesť pripomienky v rámci prerokovaní v jednotlivých štádiách obstarávania zmien a doplnkov územného plánu, prípadne jednotlivých územných plánov zón. 

***

RÔZNE

Pán Hrčka, čo ste urobili pre to, aby boli od roku 2019 informovaní obyvatelia Petržalky?
Mestská časť Bratislava-Petržalka bola pri informovaní verejnosti maximálne súčinná, či už za bývalých vedení, alebo za toho môjho. Z jej strany bola zabezpečená informovanosť v čo najlepšej možnej miere, napríklad aj formou zverejnení a sprocesovania petícií a odpovedí na ne, a to aj v podobe pripomienok pre hlavné mesto. Ako starosta mestskej časti, aj ako mestský poslanec som opakovane žiadal a žiadam vedenie magistrátu hlavného mesta o čo najtransparentnejší participačný proces, ktorý však o ich projekte prebieha v ich gescii. Práve z dielne magistrátu samotná štúdia pochádza a rovnako tak je mesto vlastníkom daných pozemkov, čiže je na nich, aby zabezpečili čo možno najlepšiu informovanosť verejnosti. Ďakujem aj poslaneckým kolegom z nášho petržalského zastupiteľstva, že ma požiadali, aby som kolegov z magistrátu požiadal o zorganizovanie tejto verejnej prezentácie a diskusie. Verím, že aj to je dôkazom, že sa veci ohľadom tohto nesmierne dôležitého a komplikovaného projektu mesta v rámci možností a kompetencií mestskej časti i mňa ako starostu snažíme komunikovať čo možno najlepšie. (Ján Hrčka, starosta Petržalky a mestský poslanec)

Už teraz sa nám trasú okna, mesto mi opraví škody na majetku?
Najprv odporúčame zistiť dôvod „trasenia okien“, následne ho vyriešiť. Pokiaľ problém bude pretrvávať, pre účel ohrozenia majetku a zdravia existujú právne možnosti na vymáhanie náhrady škody. Odporúčame v tom prípade takúto vec riešiť súdnou cestou.

Komu patria pozemky pod terasami? Ak mestu, prosím mesto, nech nám príde opraviť TERASU ďakujem!
Pre opravu terasy je druhoradé, komu patria pozemky pod terasou. Dôležité je komu patrí samotný objekt terasy. To je pre ich rekonštrukciu zásadná otázka. Súhlasíme, že potrebné opravy je treba urobiť čím skôr, preto mesto v minulých rokoch pripravilo a prevádzkovalo dotačný mechanizmus pre majiteľov terás, v rámci ktorého ponúkalo finančnú podporu pri vypracovaní statického posudku, vypracovaní projektovej dokumentácie alebo pri samotnej realizáciu až do výšky 50%. 

Pán architekt, prepáčte, ste odbornik na architektúru, nie životné prostredie. Vaše argumenty sú ozaj mimo. Prosím, úplne zle to vediete.
Váš názor berieme na vedomie. Ale skutočnosť, že extenzívny rozvoj mesta je z hľadiska životného prostredia a efektivity nepomerne horší ako primerané využívanie vnútorných rezerv, naviac podložených územným plánom, je nesporný vedecký fakt.

Chápem to správne že Valo si sprivatizoval parkoviská a potom ich predá developerom a domáci sa majú pásť, predať auta alebo platiť trhové ceny za parkovanie?
Urbanistická štúdia nijakým spôsobom nie je prepojená s riešením parkovacej politiky. Urbanistická štúdia overuje možnosti rozvoja územia.

Čo tak vyrúbať Horsky park a nechať z neho 50 m šírky vrátane dvojprúdovej cesty. S tým by ste súhlasili?
Nie, nesúhlasili. Príklad ale nie je presný – Horský park nie je v územnom pláne mesta ako rozvojová plocha s reguláciou funkcie OV + bývanie. 

Tento navrhovaný UPN je horši ako ten, proti ktorému sme tu pred pár rokmi mali námietky. Nezakrývajte sa stále tým komunistickým.
Nezakrývame sa, trváme na tom, že urbanistická štúdia navrhuje redukciu súčasných možností zástavby v zmysle platného územného plánu a tiež, že spracovaný čistopis je v súlade s akceptovanými pripomienkami a dorokovanými petíciami. Berieme váš názor na vedomie. 

Aký veľký nárast obyvateľov Petržalka očakáva pri novej výstavbe?
Na základe UŠ nie je možné povedať presné číslo. Nie je jasné, či pri výstavbe v centrálnej osi alebo v celom území MČ. Zároveň štúdia navrhuje významnú redukciu možnej zástavby preto s určitosťou môžeme odpovedať menej, ako je možné v zmysle súčasného ÚPN. V textovej časti UŠ na str. 80 je bilancia s ohľadom na odhad množstva bytov, cca 6800 obyvateľov. Zároveň treba povedať, že nemusí ísť o nárast – do bytov v tomto území sa môžu sťahovať aj dnešní obyvatelia Petržalky. 

Stále sa odvolávate na ÚPN a čo povoľuje. Prečo mesto nezmení ÚPN, ak súčasná verzia očividne viac zohľadňuje záujmy developerov ako obyvateľov?
Mesto jasne deklaruje svoju vôľu zmeniť územný plán. Preto obstaralo urbanistickú štúdiu, na podklade ktorej to je možné urobiť. Cieľom mesta je redukcia možnej zástavby v území. Súčasný územný plán reflektuje spoločenskú dohodu z roku 2007. Pripomíname, že podstatná časť plôch v území je vo vlastníctve mesta, nie „developerov“. 

Opakujete frázy o vnukoch… budú chcieť bývať v rodinnom dome, budú mať 2-3 auta a tráviť čas v Auparku… nebudú si púšťať šarkany pri Jantárovej ceste, nebude kde.
Životný štýl ďalších generácii dnes nevieme jednoznačne stanoviť. Urbanistická štúdia vytvára predpoklady aj pre dostatok plôch na púšťanie šarkana, aj možnosť bývania v Petržalke a nie v zázemí mesta. Nie všetci chcú a budú chcieť bývať v RD v lokalitách vzdialených od mesta.

Koľkokrát má investor možnosť upraviť projekty, a teda zmenšiť zeleň a zväčšiť budovy?
Investor musí rešpektovať koeficienty a indexy stanovené územným plánom a spĺňať ich vo všetkých štádiách povoľovacích procesov, realizácie výstavby aj kolaudácie stavby. Správnosť riešenia garantuje projektant.

Môžeme si prejsť každý sektor zvlášť s vysvetlením, čo ktorá šedá kocka znamená, aká je vzdialenosť od daných budov a aké budú vysoké nové výstavby a pod?
Urbanistická štúdia je zverejnená na web stránke bratislava.sk v sekcii „Urbanistické štúdie“. Z pohľadu významu štúdie nie je zmysluplné sa zaoberať navrhnutou štruktúrou, nakoľko tá nie je záväzná a presné situovanie objektov bude riešené v rámci obstarávania jednotlivých územných plánov zón, resp. v rámci územných konaní jednotlivých objektov. 

Kde budú bývať moje vnúčatá, keď sa nebudú stavať nové budovy a byty ? V 100-ročných panelákoch? Dokedy vydržia?
Životnosť panelových bytových domov sa predpokladala cca 80 rokov; ide však o teoretickú hodnotu, ktorú vo výraznej miere ovplyvňuje priebežná starostlivosť o dom. Nové byty bude stále možné budovať aj v rámci centrálnej osi, aj keď po zmene územného plánu v zmysle odporúčaní štúdie v menšej miere ako je tomu dnes. 

Návrhy na zmeny UPN, ktoré vychádzajú z prezentovanej urbanistickej štúdie, budú kedy zapracované?
V tomto štádiu ide o odporúčania na zmeny a doplnky, ktoré v rámci procesu obstarávania zmien a doplnkov územného plánu budú slúžiť ako podklad pre spracovateľa. Až v tomto bode bude možné hovoriť o „návrhoch zmien a doplnkov územného plánu“. Obstarávanie zmien a doplnkov je viacstupňový proces s niekoľkými kolami verejných prerokovaní a so zapracovaním kladne prerokovaných pripomienok. Návrhy na zmeny a doplnky následne schvaľuje mestské zastupiteľstvo formou všeobecné záväzného nariadenia, ktorým sa navrhované zmeny a doplnky stanú záväznými.

Budú verejné plochy verejné a zdarma dostupné, alebo ma z terasy pri vode vyženú, ak si nekúpim latéčko?
Verejné priestranstvo je verejnosti prístupné, v prípade prenájmu terasy na komerčné účely je prirodzené, tak ako tomu je dnes, že obchodník môže vyžadovať, aby ste si uňho zakúpili produkt, pokiaľ chcete využívať ním prenajímaný a udržiavaný priestor. V okolí Chorvátskeho ramena však určite budú prevažne nekomerčné priestory. 

Kto túto štúdiu objednal, kto ju zaplatil a koľko stála?
Objednávateľ aj obstarávateľ je Hlavné mesto SR Bratislava, štúdiu platil obstarávateľ a jej spracovanie – etapy analýza, variantný koncept, výsledný návrh, návrh odporučení na ZaD ÚPN mesta ako aj návrh doložky CO – stálo 118 664 € bez DPH

Môžeme vás zažalovať?
Určite áno, máte na to ústavné právo ak si myslíte, že nekonáme vo verejnom záujme.

Ako budete garantovať, že deti dostanú miesto v škole, keď stúpne počet obyvateľov?
Zabezpečenie kapacít materských škôl a základných škôl je v gescii obce. Z tohto dôvodu je na meste a mestskej časti s ohľadom na demografickú krivku proaktívne túto otázku riešiť. 

Čo je podľa vás atraktívne bývanie? Celistvé trávniky tam nepatria?
Štúdia navrhuje rozvoj polyfunkčného územia mestského typu a jasne deklaruje snahu zvýšiť kvalitu životného prostredia, primárne v týchto témach: Zvyšovanie kvality verejnej zelene, najmä zvýšenie podielu vysokej zelene, Zvyšovanie dostupnosti verejnej hromadnej dopravy, Zvyšovanie dostupnosti rôznorodej občianskej vybavenosti, Návrh zlepšenia dostupnosti parkovacích kapacít, Návrh možných riešení rozvoja petržalských terás, Návrh v súčasnosti absentujúcich priečnych peších a cyklistických prepojení, Celistvé plochy trávnikov ku kvalitnému prostrediu jednoznačne patria.

Opraví nám mesto popraskané steny?
Pokiaľ máte podozrenie, že na základe činnosti mesta vám praskajú steny, odporúčame v tejto veci mesto osloviť a priamo komunikovať.

Čo sa stane s objektom Domino?
Objekt Domino získal záväzné stanovisko mesta o súlade s regulatívmi územného plánu k zmene stavby pred dokončením a to na základe aktuálne platného územného plánu hlavného mesta. Zmena stavby spočíva v odsadení objektu od existujúceho bytového domu s terasou, znížení na 5 nadzemných podlaží a umiestnení priestorov občianskej vybavenosti v parteri objektov.

Dala by sa zreorganizovať občianska vybavenosť?
Áno, ale nie v rámci riešenia urbanistickej štúdie. Tá je uzavretá. UŠ navrhuje rozvoj územia. Na základe odporúčaní budú spracované návrhy na zmeny a doplnky a upravený územný plán, ktorý neurčuje typ občianskej vybavenosti ale funkčné plochy, v rámci ktorých je možné umiestňovať rôzne typy občianskej vybavenosti. Po zmene veľkého územného plánu sa môže pristúpiť k spracovaniu územných plánov zón. Až v tomto štádiu sa bude umiestňovať zástavba v území. 

Bude BVS rozširovať kapacity vodovodnej a kanalizačnej siete? A čo elektrina? Ráta sa so zvýšenou spotrebou elektrickej energie (elektromobily a pod.) Rieši sa to?
Ako bolo spomenuté v prezentácii, už pri výstavbe Petržalky boli v území CRO vybudované siete zodpovedajúce kapacitám v znení súčasného územného plánu. Nakoľko jedným z cieľov UŠ je redukcia možnej zastavanosti, maximálna kapacita sietí nebude naplnená.

Je k dispozícii zoznam všetkých pripomienok (hromadných aj individuálnych) a petícií a info o tom, koľkým ste vyhoveli?
Nie je možné presne vyčísliť, koľkým pripomienkam bolo vyhovené, nakoľko jedna pripomienka sa často venovala viacerým lokalitám a témam. Pripomienky boli vyhodnotené, rovnako ako petície. Tematické skupiny zaslaných pripomienok môžete nájsť aj v odpovedi na nasledujúcu otázku.

Vymenujte, prosím, aspoň 10 z tých vyše 3000 pripomienok a petícií, kde ste vyhoveli ľudom a ustúpili developerom.
Vo všeobecnosti ide o pripomienky, ktoré sa zaoberali nasledovnými témami: Pripomienky k navrhovanej intenzite zástavby, Pripomienky a obavy zo zatienenia existujúcich objektov, Pripomienky a obavy zo straty výhľadov z okien súčasných rezidentov, Pripomienky a obavy zo zástavby navrhovanej v blízkosti existujúcich objektov, Pripomienky a obavy zo straty zelených plôch v území a zo straty prírodného charakteru osi, Pripomienky týkajúce sa už v súčasnosti nedostatočných parkovacích kapacít a obavy zo zhoršenia situácie, Obavy z dopravnej obsluhy územia Petržalky, Pripomienky a obavy z už v tej dobe pripravovanej výstavby s ktorou sa obyvatelia nestotožňujú, obavy z rozpredania pozemkov a živelnej výstavby v území, Pripomienky k nedostatku občianskej vybavenosti, Pripomienky k vytvoreniu nám. J. Pavla II, Pripomienky k ponechaniu detského ihriska Mlynarovičova

Mesto prirodzene komunikovalo aj s inými vlastníkmi pozemkov. Prebehlo niekoľko stretnutí s každým investorom rozvíjajúcim jednotlivé lokality (SOHO, BD Topoľčianska, DOMINO) a s každým z nich boli dorokované riešenia s cieľom eliminácie negatívnych vplyvov na súčasných rezidentov. Výsledky týchto rokovaní sa nedajú považovať za ústupok, keďže aj investori, ktorí majú k územiu právny vzťah, museli rokovať o kompromise vo využití územia. 

Skoro žiadne pripomienky Petržalčanov ste neakceptovali, ale hodili do koša.
Nesúhlasíme. Na verejnom prerokovaní bolo jasne vysvetlené, že všetky obdržané pripomienky boli vyhodnotené, to ale neznamená, že všetky vyhodnotené pripomienky musia byť aj akceptované. V tejto téme odporúčame prečítať si aj odpoveď na otázku vyššie.

web od 2day