Prehľad žiadostí o dotáciu v roku 2019

Podľa VZN č. 7/2015, ktoré nadobudlo účinnosť 15. októbra 2015, v znení VZN č. 7/2017, ktoré nadobudlo účinnosť 01. júna 2017, o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka, predloží žiadateľ mestskej časti žiadosť o poskytnutie dotácie s výnimkou grantovej dotácie vo výške do 2 000 eur najneskôr do 31. októbra príslušného kalendárneho roka. V prípade dotácie, ktorej žiadaná výška je vyššia ako 2 000 eur najneskôr do 31. marca príslušného kalendárneho roka.

O poskytnutí dotácie vrátane grantovej dotácie podľa žiadanej výšky rozhoduje do 2 000 eur starosta mestskej časti do 60 dní od podania žiadosti. Nad 2 000 eur rozhodne miestne zastupiteľstvo mestskej časti spravidla do 90 dní. Neschválené žiadosti dotácie môžu posudzované komisiami a následne schválené miestnym zastupiteľstvom zo sumy dotácie určenej na rozhodovanie miestneho zastupiteľstva. Z celkovej sumy vyčlenenej na dotácie v danom roku je na rozhodovanie starostu vyčlenených 25 % a na rozhodovanie miestneho zastupiteľstva 75 %.

V rozpočte mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2019 bolo na tento účel v programe 1, podprogram 5 schválených 100.000 eur.

Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva dňa 28.5.2019

 

Prehľad žiadostí o dotáciu v roku 2019
Žiadateľ Účel Požadovaná suma (€) Poskytnutá dotácia (€) Odôvodnenie poskytnutia alebo zamietnutia dotácie
Spolok Ochrancov vody Octopus zakúpenie AED- automatiský elektronický defibrilátor 1260,00 1260,00 schválené starostom
OZ KASPIAN zabezpečenie sociálnych služieb a voľnočasových aktivít pre deti a mládež 2000,00 800,00 schválené starostom
Slovenský červený kríž Prepravná služba SČK 3091,36 0,00 zamietnuté MZ
RAFAEL dom n.o. zakúpenie bezzápachpvých košov 2000,00 0,00 zamietnuté starostom
Rodičovské združenie Borkáčik Slávnostná akadémia pri príležitosti 30.výročia založenia MŠ Bohrova 2000,00 500,00 schválené starostom
Slovenská kanoistika OZ Súťaž Olympijských nádejí 3000,00 2356,00 schválené MZ
AMAVET OZ Letný tábor pre znevýhodnené deti z Petržalky 720,00 0,00 zamietnuté starostom
AMAVET OZ Festival vedy a techniky AMAVET 2019 4000,00 1000,00 schválené MZ
Bratislavský spolok nepočujúcich 1930 Soc.-rehabilitačný projekt aktivít nepočujúcich občanov 500,00 300,00 schválené starostom
Združenie MUDr. Ivana Novotného Terénna terapia Čingov 1315,00 0,00 zamietnuté starostom
OZ Domov pre každého Útulok, nocľaháreň, stredisko osobnej hygieny 10000,00 900,00 schválené MZ
OZ DO Bratislavský Fénix Učíme sa pre budúcnosť 750,00 320,00 *dotácia vrátená schválené starostom
OZ Združenie nezávislých expertov pre otázky dejín a života zahraničných Slovákov Publikácia „Ulice a námestia BRATISLAVA – PETRŽALKA LÚKY“ 3650,00 1765,00 schválené MZ
OZ Slovenské ľadové medvede Zimné plávanie otužilcov 600,00 200,00 schválené starostom
OZ Beachvolleyball club Bratislava Séria beachvolejbalových turnajov 3000,00 2405,00 schválené MZ
OZ Športový klub polície Bratislava Leto s kajakom 5000,00 2453,00 schválené MZ
OZ Moonlight camp Letný tábor – Na palube jednorožca 1860,00 1000,00 schválené starostom
BE COOL, s.r.o. ČSOB Zimná séria, ČSOB Bratislava Marathon, Telekom Night Run, dm ženský beh 11500,00 1603,00 schválené MZ
Impulz, Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Petržalke „Spoločne vytvorme farebný svet“ 2970,00 1500,00 schválené MZ
OZ STOPA Slovenska „Byť prvý“ 690,00 400,00 schválené starostom
Plavecký klub telesne a zrakovo postihnutých športovcov DOLPHINUS We swim to Tokyo – Plávame do Tokia 6000,00 500,00 schválené MZ
KOI – Rybársky klub nepočujúcich Športovo – rybárske preteky Feeder, Športovo – rekreačné aktivity 2690,00 500,00 schválené MZ
OZ Petržalčanka „Ľudová pieseň v srdci Petržalky“ 6000,00 2023,00 schválené MZ
Rodičovské združenie Borkáčik „Spoločne pre dobrú vec“ 4000,00 1000,00 schválené MZ
OZ SPOLU „Keramický krúžok“ 2120,50 1500,00 schválené MZ
OZ SPOLU „Rekondičný pobyt pre 8 klientov strvalým pobytom v MČ Petržalka“ 2210,00 500,00* odstúpili od zmluvy schválené MZ
OZ SPOLU Pobytový výlet na termálne kúpalisko Podhájska pre 7 klientov s trvalým pobytom v MČ Petržalka 812,00 0,00 zamietnuté starostom
OZ Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Podpora protifašistických aktivít medzi členmi SZPB, obyvateľmi Petržalky a osobitne petržalskej školopovinnej mládeže 2300,00 0,00 zamietnuté MZ
TK Dansovia s.r.o. Kúpa a inštalácia LED osvetlenia, zdravšieho a ekologického osvetlenia pre deti i dospelých v tanečnej škole Dansovia, Petržalka 3200,00 0,00 zamietnuté MZ
OZ Jeden 23223 Grand Gala 2019 8560,00 0,00 zamietnuté MZ
OZ ULITA Preventívne, vzdelávacie, poradenské a voľnočasové aktivity KC Kopčany 4000,00 2500,00 schválené MZ
OZ CaLiFormAtion „Láska na 1 Klik“(rozvoj vedy, podpora vzdelania a ochrana zdravia mládeže) 1680,00 500,00 schválené starostom
OZ Pedál Prestvaba bikrosovej dráhy v Petržalke na pump track – DUAL LINE 33965,00 2453,00 schválené MZ
OZ Rodičovské združenie pri MŠ Šustekova 33 Výmena hracieho prvku „Domček so šmýkľavkou“ 2001,00 1000,00 schválené MZ
OZ LÚČKA „Celovečerný program „Lúčka a hosť“ 1500,00 0,00 zamietnuté starostom
OZ LÚČKA Sústredenie DFS Lúčka 5000,00 2000,00 schválené MZ
OZ LÚČKA DFS Lúčka na Zi-lan International Childrens Folklore and Folkgame Festival 20000,00 0,00 zamietnuté MZ
OZ Život v meste Hravo – zdravo – projekt zdravého života pre deti aj zdravotne oslabené deti na ZŠ v Petržalke 6000,00 0,00 zamietnuté MZ
OZ Beh si ty Run Fest Petržalka 5000,00 2478,00 schválené MZ
OZ Presadíme 5.ročník Projektu Marsiliius – GIFT 4900,00 0,00 zamietnuté MZ
OZ Hájenka DFS Hájenka – celoročná činnosť 2019 7300,00 2000,00 schválené MZ
OZ Hájenka DFS Hájenka – 8.medzinárodný detský folklórny festival „Skoči kolo da skočimo“ v Podgorici, Čierna Hora 6700,00 0,00 zamietnuté MZ
OZ Deti na štarte Detský atletický štvorboj s gepardom 3. a 4. kolo 4745,00 2040,00 schválené MZ
OZ Stále odborné sypmózium Celočtátna súťaž v rečníckych prejavoch žiakov ZŠ a SŠ „Mládež a odkaz A. Dubčeka“ 3000,00 500,00* vrátili dotáciu schválené MZ
OZ Slovakia Karting Club Majstrovstvá sveta motokár Sodi World Series 2019 v Španielsku 8550,00 1433,00 schválené MZ
OZ Odyseus Zabezpečenie dostupnosti služieb terénnej sociálnej práce a harm reduction služieb 8615,00 1552,00 schválené MZ
OZ Vagus Streetwork (zabezpečenie a podporenie chodu projektu) 3000,00 1550,00 schválené MZ
OZ Mladé talenty Slovenska Podpora talentovaného tanečného páru Patrik Buda a Silvia Budová z Petržlaky 10000,00 1925,00 schválené MZ
OZ Slovenská federácia ICE CROSS Svetový šampionát Red Bull Crashed Ice pre dvoch jazdcov na troch pretekoch 3400,00 1239,00 schválené MZ
OZ Brána do života Domov na pol ceste (prevádzka) 15000,00 1000,00 schválené MZ
Rodičovské združenie pri MŠ Lachova 31 Hracie prvky v Areáli dvora pri MŠ Lachova 31 3225,00 1000,00 schválené MZ
OZ Slovenský zväz telesne postihnutých Rekondično-rehabilitačný pobyt pre členov SZŤP 1000,00 600,00 schválené starostom
FO Roman Rybár „Petržalský festival“ 8400,00 2500,00 schválené MZ
RAFAEL dom n.o. „Aj sociálne zariadenie môže byť bez zápachu“ 2000,00 0,00 zamietnuté starostom
OZ KASPIAN „Pod strechou v KASPIAN-e“ 8400,00 1500,00 schválené MZ
OZ PERUN BRATISLAVA SUP RACE 2019 1070,00 320,00 schválené starostom
OZ Poradenské Centrum Nádej Obnova interiérového zariadenia utajeného ubytovania 2770,00 1500,00 schválené MZ
OZ POLENO Letenky pre súbor Poleno do Machačkaly a späť (medzinárodný festival folklóru a tradičnej kultúry Highlanders) 4500,00 2000,00 schválené MZ
OZ Tenisová škola Petržalka Pravidelný šport deťom a mládeži 3892,00 2259,00 schválené MZ
OZ Bratislavský chlapčenský zbor Letná hudobná škola pre chlapcov 2400,00 2105,00 schválené MZ
OZ Slovenská Triatlonová Akadémia PRESSBURG TRIATHLON 2019 10000,00 2186,00 schválené MZ
DEPAUL SLOVENSKO Zabezpečenie stravy pre ľudí bez domova 10000,00 900,00 schválené MZ
OZ Múzeum Petržalského opevnenia Múzeum petržalského opevnenia v bunkri B-S 4 Lány 8540,00 3500,00 schválené MZ
OZ Športová škola karate Modernizácia posilňovne 3087,00 2429,00 schválené MZ
OZ Rodičovské združenie pri ZŠ Pankúchova 4 Zóna oddychu a relaxu v areáli ZŠ Pankúchova 4 1629,00 300,00* odstúpili od zmluvy schválené starostom
OZ Škôlka Jankolova Obstaranie a inštalácia herného prvku Hasičské auto so šmýkľavkou (Revitalizácia dopravného ihriska MŠ Jankolova) 1842,00 1000,00 schválené starostom
OZ Materské centrum BUDATKO Praktickejšie, hravejšie BUDATKO v pohybe 2140,00 1500,00 schválené MZ
Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa Predĺženie životnosti, obnova hracích vlastností školského dvora/športoviska, zabezpečenie bezpečnosti detí, mladých ľudí, obyvateľov sídliska. Zorganizovanie brigády a následne futbalového turnaja na športovisku. 1648,00 300,00 schválené starostom
OZ Rodičovské združenie pri MŠ Ševčenkova 35 Revtializácia areálu MŠ Ševčenkova 35 – Telocvičňa – V zdravom tele zdravý duch 5000,00 1000,00 schválené MZ
OZ krasy terasy, Jankolova 2 Terasy 2025 (podujatie zamerané na otvorenie diskusie o petržalských terasách pri bytových domoch) 6750,00 2000,00 schválené MZ
OZ JOKERIT Výchova mládeže formou hokejbalu a účasť tímov Jokerit Petržalka na organizovaných súťažiach v roku 2019 35000,00 2405,00 schválené MZ
OZ Miestna organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku BA – Petržalka Doplnenie ošatenia pre členov súboru Melódia a zakúpenie novej harmoniky 1950,00 1200,00 schválené starostom
OZ DOMKA – Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Bratislava – Mamateyova „Darujem čas mladým“ – 6 táborových podujatí 3300,00 2500,00 schválené MZ
OZ Jednoty dôchodcov na Slovensku „Športové hry petržalských seniorov 2019 – 4.ročník“ pre zdravý a aktívny spôsob využitia voľného času seniorov 500,00 500,00 schválené starostom
SANATORIUM AT, s.r.o. „Športovo-kultúrny projekt s názvom „Deň rozhodnutia“ 400,00 400,00 schválené starostom
Stredoeurópska nadácia 5.ročník Fóra Dunajského fondu : Premeny bratislavských nábreží a život na Dunaji 1000,00 500,00 schválené starostom
OZ Bratislava – inline Bratislava – inline 2019 + miniBIL 2000,00 300,00 schválené starostom
OZ DoReMi Vzájomné inšpirácie slovenských a portugalských mladých umelcov 1950,00 1000,00 schválené starostom
Ekonomická univerzita v Bratislave PLUS – Petržalská letná univerzita pre seniorov 700,00 700,00 schválené starostom
OZ Športový klub MEDVEDICA Medvedica bike tour 2019 – séria pretekov 1900,00 1000,00 schválené starostom
OZ Koza v Háji Zriadenie komunitnej záhrady v Starom háji 2000,00 1500,00 schválené starostom
DOMKA – Združenie saleziánskej mládeže „Kričte, skáčte, ale bezpečne“ 2000,00 500,00 schválené starostom
OZ SPOLU „Muzikoterapia v zariadení rehabilitačného strediska“ 250,00 165,00 schválené starostom
Basketbalový klub mládeže Petržalka – Five Stars OZ Športová výbava BKM 2000,00 1560,00 schválené starostom
OZ Odyseus „Chráň sa sám“program terénnej sociálnej práce pre ľudí, ktorí injekčne užívajú drogy a/alebo pracujú v pouličnom sexbiznise 1982,50 1500,00 schválené starostom
Bratislavský spolok nepočujúcich 1930 Spoločensko-kultúrne aktivity bratsilavských nepočujúcich 1379,00 500,00 schválené starostom
SANATORIUM AT, s.r.o. Kultúrno-spoločenské podujatie „Čisté Vianoce“ 360,00 360,00 schválené starostom
BLUEMED s.r.o. Trvalé zapožičanie EEG prístroja Neurologickému oddeleniu Nemocnice sv. Cyrila a Metoda na Antolskej ul. 2000,00 2000,00 schválené starostom
1.slovenský školský lukostrelecký klub Petržalka Nákup materiálu na zostavenie terčovníc, terčov, lukov, šípov, a ďalších pomôcok 2000,00 1000,00 schválené starostom
OZ Petržalčanka „premiéra predstavenia – 14. október 2019“ 1800,00 1200,00 schválené starostom
OFLK EKONÓM, občianske združenie Zabezpečenie osláv 50.výročia založenia súboru 2000,00 1125,00 schválené starostom
OZ INNITOR 2000,00 0,00 žiadosť nebola v zmysle VZN
SANATORIUM AT, s.r.o. Terénna terapia Ćingov 1135,00 600,00 schválené starostom
Istroproduction, s.r.o. Trojkráľový sprievod 2020 – príprava a realizácia 2000,00 0,00 rozpočet na rok 2019 bol naplnený
Pro Folkloriks n.f. Večer autentického folklóru (honoráre pre FS z Rsalavíc a FS z Heľpy) 2000,00 0,00 rozpočet na rok 2019 bol naplnený
OZ LÚČKA Sústredenie DFS Lúčka 2000,00 0,00 rozpočet na rok 2019 bol naplnený
OZ SPOLU 210 schválené starostom

web od 2day