Prehľad žiadostí o dotáciu v roku 2020

Podľa VZN č. 7/2015, ktoré nadobudlo účinnosť 15. októbra 2015, v znení VZN č. 7/2017, ktoré nadobudlo účinnosť 01. júna 2017, o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka, predloží žiadateľ mestskej časti žiadosť o poskytnutie dotácie s výnimkou grantovej dotácie vo výške do 2 000 eur najneskôr do 31. októbra príslušného kalendárneho roka. V prípade dotácie, ktorej žiadaná výška je vyššia ako 2 000 eur najneskôr do 31. marca príslušného kalendárneho roka.

O poskytnutí dotácie vrátane grantovej dotácie podľa žiadanej výšky rozhoduje do 2 000 eur starosta mestskej časti do 60 dní od podania žiadosti. Nad 2 000 eur rozhodne miestne zastupiteľstvo mestskej časti spravidla do 90 dní. Neschválené žiadosti dotácie môžu posudzované komisiami a následne schválené miestnym zastupiteľstvom zo sumy dotácie určenej na rozhodovanie miestneho zastupiteľstva. Z celkovej sumy vyčlenenej na dotácie v danom roku je na rozhodovanie starostu vyčlenených 25 % a na rozhodovanie miestneho zastupiteľstva 75 %.

V rozpočte mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2020 bolo na tento účel v programe 1, podprogram 5 schválených 100.000 eur.

Žiadosť je možné podať cez stránku e-grant TU.

V dôsledku COVID 19 bol znížený rozpočet na dotácie do 2000 eur.

Anotácie k projektom žiadateľov o dotáciu – rok 2020

Anotácie k záverečným prácam 

 

Prehľad žiadostí o dotáciu v roku 2020
Žiadateľ Účel Anotácia Požadovaná suma (€) Poskytnutá dotácia (€) Odôvodnenie poskytnutia alebo zamietnutia dotácie
Asociácia pre mládež, vedu a techniku Letný tábor pre znevýhodnené deti z Petržalky 1377,00 0,00 zamietnuté starostom
Bratislavský spolok nepočujúcich Sociálno-rehabilitačný kurz nepočujúcich osôb za rok 2020 Cieľom projektu je zapájanie nepočujúcich osôb najmä v produktívnom a seniorskom veku, do rôznych aktivít organizovaných spolkom. 1900,00 290,00 schválené starostom
KOI Rybársky klub nepočujúcich Športovo-rybárske preteky feeder a rekreačných aktivít 1200,00 0,00 zamietnuté starostom
BE COOL, s.r.o. ČSOB Zimná séria Petržalka 2000,00 0,00 zamietnuté starostom
BE COOL, s.r.o. ČSOB Bratislava Marathon 2020 Cieľom projektu je organizácia športového podujatia pre všetky vekové a výkonnostné kategórie obyvateľstva a ponúknuť možnosť aktívne stráviť voľný čas športovaním už od útleho veku. 2000,00 500,00 schválené starostom
1. Slovenský školský lukostrelecký klub Petržalka Rozvoj lukostreľby v Petržalke Cieľom projektu je rozvoj lukostreľby u detí z Petržalky. 2000,00 400,00 schválené starostom
OZ KASPIAN KASPIAN v komunite Cieľom projektu je poskytnúť športové, kreatívne a voľnočasové aktivity deťom zo znevýhodneného prostredia, s nedostatkom príležitostí. 2000,00 2000,00 schválené starostom
Plávanie NEMO Plávanie pre deti a mládež 2000,00 0,00 zamietnuté starostom
#Som Petržalčan Rozvoj rekreačného hokejbalu v Petržalke Cieľom projektu je zvýšiť povedomie o hokejbale v rámci Petržalky a motivovať všetkých k aktívnemu športu a zorganizovanie letného hokejbalového turnaju. 1500,00 500,00 schválené starostom

web od 2day