Prehľad žiadostí o dotáciu v roku 2020

Podľa VZN č. 7/2015, ktoré nadobudlo účinnosť 15. októbra 2015, v znení VZN č. 7/2017, ktoré nadobudlo účinnosť 01. júna 2017, o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka, predloží žiadateľ mestskej časti žiadosť o poskytnutie dotácie s výnimkou grantovej dotácie vo výške do 2 000 eur najneskôr do 31. októbra príslušného kalendárneho roka. V prípade dotácie, ktorej žiadaná výška je vyššia ako 2 000 eur najneskôr do 31. marca príslušného kalendárneho roka.

O poskytnutí dotácie vrátane grantovej dotácie podľa žiadanej výšky rozhoduje do 2 000 eur starosta mestskej časti do 60 dní od podania žiadosti. Nad 2 000 eur rozhodne miestne zastupiteľstvo mestskej časti spravidla do 90 dní. Neschválené žiadosti dotácie môžu posudzované komisiami a následne schválené miestnym zastupiteľstvom zo sumy dotácie určenej na rozhodovanie miestneho zastupiteľstva. Z celkovej sumy vyčlenenej na dotácie v danom roku je na rozhodovanie starostu vyčlenených 25 % a na rozhodovanie miestneho zastupiteľstva 75 %.

V rozpočte mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2020 bolo na tento účel v programe 1, podprogram 5 schválených 100.000 eur.

Žiadosť je možné podať cez stránku e-grant TU.

V dôsledku COVID 19 bol znížený rozpočet na dotácie do 2000 eur.

Anotácie k projektom žiadateľov o dotáciu – rok 2020

Anotácie k záverečným prácam

Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva dňa 23.6.2020

web od 2day