Komisia sociálna a bytová

 • prerokováva návrhy koncepčných a rozvojových projektov Petržalky v sociálnej, bytovej a zdravotnej oblasti
 • sleduje a rieši sociálnu problematiku občanov a obyvateľov mestskej časti – ľudí v seniorskom veku, osôb so zdravotným alebo sociálnym znevýhodnením a osôb, ktoré sú prijímateľmi sociálnych služieb
 • vyjadruje sa k sociálnej problematike ľudí bez domova, slobodných matiek, ľudí so štatútom dočasného útočiska kvôli vojne alebo humanitárnej katastrofe, ľudí so závislosťou a občanov a obyvateľov, ktorí sa ocitli v náhlej sociálnej núdzi
 • podieľa sa na riešení sociálnej problematiky týraných žien, matiek a detí
 • iniciuje možnosť riešenia sociálnej problematiky prostredníctvom charitatívnych inštitúcií, občianskych združení, nadácií, neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby, nízkoprahových centier a iných organizácií zaoberajúcich sa sociálnou, bytovou alebo zdravotnou problematikou
 • vyjadruje sa k návrhom materiálov týkajúcich sa bytovej problematiky
Mgr. Viera Némethová

Tel.: +421 949 824 576
E-mail: vieranemeth1@gmail.com

 • Poslankyňa miestneho zastupiteľstva
 • Predsedníčka klubu SASKA PRE Petržalku
 • sobášiaca poslankyňa
 • Volebný obvod č. 1
Ladislav Točka

E-mail: poslanectocka@gmail.com

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • Team Bratislava a Progresívne Slovensko
 • sobášiaci poslanec
 • Volebný obvod č. 3

Ing. Marek Tydor

E-mail: mtydor@gmail.com

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • Team Bratislava a Progresívne Slovensko
 • sobášiaci poslanec
 • Volebný obvod č. 4
Adam Pekár

E-mail: adampekar@gmail.com

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • Team Bratislava a Progresívne Slovensko
 • sobášiaci poslanec
 • Volebný obvod č. 5
Mgr. JUDr. Libuša Nicholson

E-mail: nicholsonlibusa@gmail.com

Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá

Mobil: +421 905 537 102
E-mail: patoprsta@creativenet.sk

PhDr. Milan Laurinc, PhD., MPH
PhDr. Jitka Žatkuliaková
Ing. Dana Reháková
Mgr. Iveta Marčíková
PhDr. Karin Štroffová, PhD.

Zuzana Zrubcová
Mobil: 0947 487 068
E-mail: zuzana.zrubcova@petrzalka.sk
Kancelária č. 508, 5. poschodie

web od 2day