Komisia územného plánu, výstavby a rozvoja

  • vyjadruje sa ku koncepčným materiálom súvisiacim s rozvojom mestskej časti
  • vyjadruje sa k návrhom územnoplánovacích podkladov – urbanistickým štúdiám
  • vyjadruje sa ku konceptu a návrhu územného plánu hlavného mesta
  • vyjadruje sa k návrhom územných plánov zón mestskej časti
  • vyjadruje sa k investičnej činnosti právnických a fyzických osôb na území mestskej časti
  • vyjadruje sa ku koncepčným otázkam rozvoja dopravných systémov na území hlavného mesta a mestskej časti
  • vyjadruje sa k zásadným koncepčným návrhom rozvoja mestskej hromadnej dopravy na území mestskej časti
  • vyjadruje sa ku koncepcii rozvoja informačného systému mestskej časti
Ing. Jozef Vydra

Mobil: +421 949 586 848
E-mail: vydra.jozef@gmail.com

Gréta Gregorová

E-mail: gregorovagreta@gmail.com

Ing. Alica Hájková

Mobil: +421 905 272 362
E-mail: hajkovaalica@gmail.com

Ing. arch. Michala Kozáková

Mobil: +421 907 375 410
E-mail: michala.kozakova.teamba@gmail.com

Ing. Michaela Ondrejkovič

E-mail: michaelaondrejkovic@gmail.com

Mgr. Natália Podhorná

Mobil: +421 905 221 671
E-mail: natalia.podhorna@yahoo.com

Štefan Hasička
Matúš Repka
Bohumil Kováč
Tibor Schlosser

web od 2day