Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Športové zariadenia Petržalky, s.r.o.
Sídlo: Kutlíkova 17 852 12 Bratislava

Štatutárny zástupca:
Ing. Matúš Hrádela, konateľ
e-mail: matus.hradela@petrzalka.sk
Telefón: + 421-2-68 288 853

Kontaktná osoba:Ing. Matúš Hrádela, konateľ
e-mail: matus.hradela@petrzalka.sk

IČO: 47 327 286
DIČ: 2023832492
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, s.r.o.
Číslo účtu: 5044272035/0900

web od 2day