Výzva na predloženie ponúk – Vybudovanie denného stacionáru pre seniorov na Vavilovovej ulici, Bratislava

Názov Ing.Slavomír Kelemen SK DESIGN
IČO 41643984
Adresa Partizánska 6093/12A, 071 01 Michalovce
Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO
Číslo obstarávania 8867/2018/RVO
Predmet Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby „Vybudovanie denného stacionáru pre seniorov na Vavilovovej ul., Bratislava
Celková suma 27 360,00 €
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 26.09.2018
Poznámka Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 na poskytnutie služby
Predloženia ponuky 14.09.2018
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day