Výzva na predloženie ponúk – Vybudovanie denného stacionáru pre seniorov na Vavilovovej ulici, Bratislava

Výzva na predloženie ponuky

Na základe zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky:
„Vybudovanie denného stacionáru pre seniorov na Vavilovovej ulici, Bratislava“

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa: Mestská časť Bratislava-Petržalka
Sídlo: Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
Štatutárny zástupca: Vladimír Bajan
IČO: 00603201
DIČ: 2020936643
Tel.: + 421-2-68 288 853
E-mail: jana.geralska@petrzalka.sk
Internetová stránka: www.petrzalka.sk
Bankové spojenie: Prima Banka a.s.
Číslo účtu.: SK41 5600 0000 00180059 9001

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Mgr. Jana Geralská, telefón: 02/68288853, e-mail: jana.geralska@petrzalka.sk

4. Predmet obstarávania: Zabezpečenie projektovej dokumentácie v súvislosti so zamýšľanou realizáciou stavby „Vybudovanie denného stacionáru pre seniorov na Vavilovovej ul. Bratislava“.

5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluva o dielo

6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohách.

7. Predpokladaná hodnota zákazky: 33 050,00 EUR bez DPH

8. Miesto dodania predmetu zákazky: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava

9. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: 20.12. 2018

10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: sú súčasťou výzvy vo forme príloh

11. Financovanie predmetu zákazky: Integrovaný regionálny opereračný program

12. Lehota na predloženie ponuky: 14.09. 2018, 12,00h.

13. Spôsob predloženia ponuky: poštou alebo osobne na horeuvedenú adresu alebo emailom na jana.geralska@petrzalka.sk

Pracovný čas verejného obstarávateľa pre účely tohto verejného obstarávania je v pracovných
dňoch v čase od 800 hod. do 1400 hod., piatok od 800 hod. do 1200 hod., kedy je možné
doručovať písomnosti osobne.

14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:
najnižšia cena v EUR s DPH

15. Pokyny na zostavenie ponuky: Cenovú ponuku je potrebné predložiť v jednom vyhotovení
v slovenskom jazyku, obálku označiť predmetom obstarávania a informáciou „neotvárať – súťaž“,
nie je možnosť poskytnúť variantné riešenia, uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.
– Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
a. Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre
daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením
predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá.
b. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk
c. Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp.
uskutočňovať stavebné práce. U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u
fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra (stačí fotokópia).
d. Návrh zmluvy.

16. Otváranie ponúk: 17.09. 2018

17. Lehota viazanosti ponúk: 17.10.2018

18. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Mgr. Jana Geralská,
jana.geralska@petrzalka

web od 2day