Dodávka kovových zábran a stojanov na bicykle do verejnej zelene

Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO
Číslo obstarávania 6373/2019/RVO
Predmet Dodávka kovových zábran a stojanov na bicykle do verejnej zelene
Celková suma
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka
Predloženia ponuky 26.06.2019
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day