Zabezpečenie údržby a opráv fontány v SJK a pitných fontánok a polievacích vodovodov v správe MČ Bratislava-Petržalka

Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO
Číslo obstarávania 5449/2017/03-KP
Predmet Zabezpečenie údržby a opráv fontány v SJK a pitných fontánok a polievacích vodovodov v správe MČ Bratislava-Petržalka
Celková suma
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka
Predloženia ponuky 28.06.2019
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day