Rekonštrukcia striech pavilónov B1, B2 a výmena strešných svetlíkov pavilónu B4 na ZŠ Prokofievova 5, Bratislava

Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO
Číslo obstarávania
Predmet Rekonštrukcia striech pavilónov B1, B2 a výmena strešných svetlíkov pavilónu B4 na ZŠ Prokofievova 5, Bratislava
Celková suma
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 na uskutočnenie stavebných prác
Predloženia ponuky 29.07.2019
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day