Dodávka, montáž, demontáž a oprava dopravného značenia a dopravných zariadení

Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO
Číslo obstarávania
Predmet Dodávka, montáž, demontáž a oprava dopravného značenia a dopravných zariadení
Celková suma
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 na uskutočnenie stavebných prác
Predloženia ponuky 05.08.2019
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day